Afwijken van de ketenreeks zonder cao

Sinds 1 januari jl. geldt (weer) als hoofdregel dat een werkgever drie tijdelijke contracten binnen een periode van drie jaar kan aangaan. Om de keten te doorbreken, moet een periode van tenminste 6 maanden zijn verstreken. Bij cao kan al wat langer van deze onderbrekingsmogelijkheid worden afgeweken, namelijk bij seizoenswerk dat maar maximaal 9 maanden per jaar kan worden uitgevoerd. Voor bedrijven waar geen cao van toepassing is, bestond die mogelijkheid nog niet. Daar is verandering in gekomen.

Toen de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) werd aangenomen, werd een extra mogelijkheid in de wet opgenomen om tot een afwijkende afspraak over de tussenpoos van contracten te komen. Die nieuwe regeling is deze week bekend gemaakt.

De Stichting van de Arbeid heeft beleid uitgewerkt wat gaat over het aanvragen van een verkorting voor de tussenpoos in de ketenreeks van contracten via de Minister van SZW.

Via de Stichting van de Arbeid kan een verzoek bij de Minister van SZW worden neergelegd om de tussenpoos in de ketenregeling tot ten hoogste drie maanden te verkorten voor bepaalde functies die ten hoogste negen maanden per jaar kunnen worden uitgeoefend, ook wel terugkerend tijdelijk werk genoemd.

Veel cao’s (bijvoorbeeld voor de horeca, de vrijetijdssector, de landbouw, etc.) kennen al een afwijkende ketenreeks die in de cao staat opgenomen voor specifieke functies zoals hulpkracht bij een strandtent. Niet alle ondernemers vallen onder de werkingssfeer van een cao en sommige cao’s waar grote groepen werkgevers onder vallen, kennen geen afwijking van de ketenreeks, omdat die afwijking niet voor iedereen belangrijk is.

De nieuwe uitzondering is niet meer beperkt tot enkel seizoensarbeid. De regeling biedt dus kansen voor bedrijven die voor bepaalde functies maar gedurende maximaal 9 maanden per jaar werk beschikbaar hebben en flexibiliteit willen hebben bij het aanbieden van tijdelijke contracten.

Als een cao van toepassing is zonder uitzondering op de ketenreeks

Werkgevers- en brancheorganisaties kunnen de Stichting van de Arbeid verzoeken om verkorting als zij er niet in zijn geslaagd om in een cao afspraken hierover op te nemen. De cao-partijen zijn wel eerst zelf aan zet om in hun sector/bedrijfstak tot cao-afspraken te komen. Als dat niet lukt, kunnen werkgevers- en bracheorganisaties zich tot de Stichting van de Arbeid wenden.

Als geen cao van toepassing is

Voor sommige bedrijven geldt dat in de sector of bedrijfstak geen cao van toepassing is, maar wel behoefte bestaat aan een uitzondering op de ketenreeks. In dat geval dient de werkgevers- of brancheorganisatie voorafgaand aan indiening van het verzoek bij de Stichting van de Arbeid na te gaan met de vakbonden die actief zijn in de sector/bedrijfstak, of zij akkoord gaan met een verkorting van de tussenpoos voor bepaalde functies. Als dat niets oplevert, kan via de Stichting van de Arbeid een verzoek bij de minister worden neergelegd.

Mogelijkheden voor individuele bedrijven?

De regeling staat niet open voor individuele bedrijven die graag een verkorting van de tussenpoos zouden willen hebben voor bepaalde functies in hun bedrijf. Werkgevers blijven dus afhankelijk van werkgevers– en brancheorganisaties om tot een uitzondering te komen. Toch zijn de mogelijkheden verruimd ten opzichte van het huidige systeem waarin enkel bij cao van de ketenreeks kan worden afgeweken en bovendien als eis geldt dat het om seizoenswerk moet gaan waar bijvoorbeeld het weer invloed op kan hebben.

Hoe werkt een aanvraag tot verkorting van de tussenpoos?

Het indienen van een aanvraag voor verkorting van de tussenpoos, kan via een speciaal daarvoor opgesteld formulier, te raadplegen via deze link.

In de aanvraag moet in ieder geval de volgende informatie staan opgenomen:

  • Contactgegevens van uw organisatie/branche/bedrijf;
  • De cao die van toepassing is of zou zijn op het bedrijf, de organisatie of de branche;
  • De reden(en) waarom cao-partijen niet tot overeenstemming over een voorstel zijn gekomen dat ziet op verkorting van de tussenpoos en de ketenreeks;
  • Indien geen cao van toepassing is in de branche/bedrijfstak, maar wel behoefte bestaat aan de uitzondering, informatie waaruit volgt dat hierover overleg heeft plaatsgevonden met de vakbonden en het niet is gelukt om tot overeenstemming te komen;
  • Een omschrijving van de specifieke functies waar de uitzondering op van toepassing zou moeten zijn;
  • Een omschrijving van de periode waarvoor de ketenregeling aangepast zou moeten worden.

De Stichting van de Arbeid verstuurt een ontvangstbericht en beslist binnen een redelijke termijn of het verzoek compleet is. Waar nodig kan om aanvullende informatie worden verzocht. Het streven is om de volledige aanvraagprocedure binnen twee tot drie maanden af te ronden.

Voor sommige branches en bedrijfstakken kan de uitzonderingsregeling een uitkomst bieden. Mocht u er meer over willen weten, neem dan even contact op.

Privé: Nieske Nijkamp.

Partner: Arbeid

06 april 2020 Kennis

Stuur Nieske een reactie


  • U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken volgens onze privacy policy.