Begint de nacht om 24.00 of om 02.00 uur? Normaal spraakgebruik doorslaggevend

Wanneer moet een fastfoodrestaurant zijn deuren sluiten als het ’s nachts gesloten moet zijn? Is dat om 24.00 uur of om 02.00 uur ’s nachts? De Afdeling heeft in haar uitspraak van 11 juli (ECLI:NL:RVS:2018:2288) bepaald dat – indien de stukken van de gemeente hierover geen duidelijkheid verschaffen – uit moet worden gegaan van het normaal spraakgebruik. Dat betekent in dit geval dat de nacht om 24.00 uur begint, ongeacht wat in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat. McDonald’s, het fastfoodrestaurant in kwestie, moet daardoor al om 24.00 uur sluiten, ook al was de bedoeling van de gemeente aan te sluiten bij de APV die uitgaat van 02.00 uur.

’s Nachts gesloten

McDonald’s heeft in deze zaak een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een nieuw restaurant met bijbehorend parkeerterrein. Het college heeft deze vergunning verleend, waarbij in een door de raad opgestelde startnotitie als voorwaarde is opgenomen dat de vestiging ’s nachts gesloten moet zijn. Indien het college binnen de voorwaarden uit deze notitie blijft, is geen afzonderlijke instemming van de raad meer nodig. In de vergunning zelf is deze voorwaarde niet opgenomen.

Buurtbewoners die tegen de komst van McDonald’s zijn, stellen dat ’s nachts gesloten betekent dat het restaurant om 24.00 uur moet sluiten. Volgens het college en McDonald’s zelf heeft de raad in de startnotitie aan willen sluiten bij de APV, waarin een sluitingstijd van 02.00 uur is geregeld.

De zaak belandt hierdoor bij de rechtbank, die in een tussenuitspraak overweegt dat de vergaderstukken geen uitsluitsel bieden over de vraag wat de raad destijds heeft bedoeld met de voorwaarde en welke openingstijden hij daarbij toen voor ogen had. Ook uit het overgelegde raadsbesluit blijkt volgens de rechtbank niet wat onder de zinssnede ‘’s nachts gesloten’ moet worden verstaan.

Normaal spraakgebruik

De rechtbank besluit daardoor het begrip in te vullen aan de hand van de betekenis in het normaal spraakgebruik. Volgens de rechtbank wordt onder ‘’s nachts’ de tijd tussen 24.00 en 07.00 uur verstaan. Dit betekent dat de vestiging van McDonald’s tussen deze tijden gesloten moet zijn, nu dit als voorwaarde in de startnotitie is gesteld.

Omdat het college deze voorwaarde niet aan de vergunning heeft verbonden, stelt de rechtbank vast dat het besluit niet zorgvuldig is voorbereid en geeft zij het college de gelegenheid om de vergunning aan te passen. Het college neemt vervolgens echter in de vergunningvoorwaarden op dat toch aansluiting wordt gezocht bij de APV en dat McDonald’s dus tot 02.00 uur open mag zijn, in plaats van tot 24.00 uur zoals de rechtbank heeft vastgesteld.

In haar einduitspraak beslist de rechtbank daardoor het besluit van het college alsnog te vernietigen en zelf in de zaak te voorzien door te bepalen dat McDonald’s van 24.00 tot 07.00 uur gesloten moet zijn.

Het oordeel van de Afdeling

De Afdeling volgt deze redenering en overweegt dat de rechtbank de voorwaarde uit de startnotitie terecht zo heeft uitgelegd dat de nacht om 24.00 uur begint en niet om 02.00 uur of nog later. Nu het college ter uitvoering van de tussenuitspraak niet van die tijd is uitgegaan, is het gebrek niet hersteld en heeft de rechtbank het besluit dus terecht kunnen vernietigen.

Conclusie

Net zoals bij het uitleggen van bepalingen in het bestemmingsplan, wordt ook hier gekeken naar het normaal spraakgebruik indien het besluit zelf onvoldoende duidelijkheid biedt. Wijkt wat de aanvrager en gemeente voor ogen hebben af van wat in het normaal spraakgebruik onder een bepaald begrip moet worden verstaan, dan is het dus verstandig dit duidelijk in het besluit op te nemen. Is immers duidelijk wat er wordt bedoeld, dan wordt niet meer toegekomen aan het normaal spraakgebruik.

.

11 juli 2018 Kennis

Stuur een reactie

  • Bescherming persoonsgegevens:
    U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken volgens onze privacy policy.