Kennis

Corona op de werkvloer: van NOW 1.0 naar NOW 2.0

  898x      3 min      5 June 2020

De eerste aanvraagperiode voor de NOW-subsidie loopt vandaag af. De nieuwe regeling van de NOW 2.0 is nog niet bekendgemaakt. Wel weten we al hoe de regeling er in grote lijnen uit gaat zien. Aanvragen voor de NOW 2.0 kunnen worden ingediend vanaf 6 juli 2020. De NOW 2.0 geldt voor een periode van vier maanden en voorziet in een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonkosten over de periode juni tot en met september 2020. Wederom geldt dat u als ondernemer een omzetverlies van 20% of meer moet verwachten. Doet u voor de tweede keer een beroep op de NOW-regeling, dan moet de omzetperiode aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak. 

Belangrijke aanpassingen steunpakket 2.0

De verlengde NOW 2.0 hanteert grotendeels dezelfde systematiek als de NOW 1.0, maar met enkele belangrijke aanpassingen:

  • De NOW 1.0 rekende met een opslag van 30% op de hoogte van de loonsom (in verband met bijvoorbeeld vakantiebijslag) . Deze opslag bleek echter niet voldoende. De opslag wordt dan ook verhoogd van 30% naar 40%.
  • De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. De NOW 1.0 ging uit van januari 2020.
  • Verder mag een bedrijf dat gebruik maakt van NOW 2.0 over 2020 en tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 geen dividend of bonus uitkeren en mogen er geen eigen aandelen worden ingekocht als het te ontvangen voorschot € 100.000,- of meer bedraagt. Voor werkmaatschappijen die als onderdeel van een concern een NOW-subsidie hebben gekregen geldt dit drempelbedrag niet; zij moeten zich hier altijd aan houden. Dat betekent dat aandeelhouders geen winstuitkering mogen ontvangen, geen bonussen aan het bestuur en de directie mogen worden uitgekeerd en zij geen eigen aandelen mogen inkopen.
  • De NOW 1.0 voorzag in een ontslagboete van 150% van het loon van de werknemer die tijdens de subsidieperiode werd ontslagen. In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij ontslag bestaan, maar wordt deze verlaagd naar 100%.
  • Bedrijven zijn verplicht bij de aanvraag van de NOW 2.0 te overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen en moeten zelfs een akkoord van de bond ontvangen op de voorgenomen ontslagen of een mediationverzoek bij de Stichting van de Arbeid hebben ingediend. Ontbreekt een akkoord of een mediationverzoek, dan volgt een korting op de NOW van 5% op het totale subsidiebedrag.
  • Werkgevers die de NOW 2.0 aanvragen, worden ten slotte verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te doen. Werkgevers leggen hierover bij de aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring af. Ter ondersteuning van initiatieven van sociale partners trekt het kabinet 50 miljoen euro uit via het crisisprogramma ‘NL leert door’ waarmee mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie.

Geen meldplicht bij vermoeden van coronabesmetting

Belangrijk is verder dat minister De Jonge van Volksgezondheid zich deze week uitliet over de meldplicht bij een vermoeden van besmetting met het coronavirus van een werknemer.

Wanneer u als werkgever vermoedt dat uw werknemer is besmet met het coronavirus, bent u juridisch gezien niet verplicht dat te melden bij de GGD. Dat geldt ook voor collega’s en voor de betrokken werknemer zelf. Stelt de bedrijfsarts corona vast, dan heeft hij wel een meldplicht bij de GGD.

Het voorgaande laat onverlet dat u als werkgever de verantwoordelijkheid heeft om een werknemer aan te spreken en eventueel maatregelen te nemen als een werknemer naar het werk komt met corona-gerelateerde klachten. Op grond van het instructierecht mag u deze werknemer bijvoorbeeld naar huis sturen. Een collega van de werknemers kan een klacht indienen bij de inspectie SZW.

Meer weten over de vernieuwde NOW-regeling?

Wij verwachten dat het kabinet de definitieve regeling van de NOW 2.0 in de loop van volgende week bekend zal maken. Zodra de regeling bekend is, informeren wij u hierover zo spoedig mogelijk en wordt onze FAQ van werkgevers geüpdatet.

Heeft u liever persoonlijk advies? Bel ons gerust of stuur me een e-mail. We zijn er voor u!


Lees ook


Stuur Pauline uw reactie of vraag:


  • Uw reactie wordt niet online geplaatst. U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken volgens onze privacy policy.

Als professional blijft u met onze nieuwsbrief altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.