Cursusvoorwaarden PvdB Academy

Cursusvoorwaarden PvdB Academy 2023

Deze cursusvoorwaarden zijn (enkel) van toepassing op overeenkomsten die zien op door Poelmann van den Broek N.V. te verzorgen (incompany) cursussen (in dat kader wordt Poelmann van den Broek N.V. hierna PvdB Academy genoemd). Op alle andere dienstverlening van Poelmann van den Broek N.V., zijn de Algemene voorwaarden Poelmann van den Broek N.V. van toepassing.

Artikel 1         Definities

 1. Overeenkomst: de Overeenkomst met betrekking tot het volgen van een opleiding/cursus door Cursist bij PvdB Academy.
 2. Cursist: de natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst tot het volgen van een opleiding/cursus met PvdB Academy is aangegaan.
 3. PvdB Academy: de naamloze vennootschap Poelmann van den Broek N.V., gevestigd te  Nijmegen.

Artikel 2         Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand na digitale aanmelding voor een cursus en door de elektronische bevestiging hiervan door PvdB Academy.
 2. In geval van strijdigheid tussen een of meerdere bepalingen uit deze cursusvoorwaarden en de Overeenkomst, prevaleert de betreffende bepaling uit de Overeenkomst

Artikel 3         Factuur en betaling

 1. De factuur moet worden voldaan binnen de in de factuur vermelde termijn, tenzij anders is overeengekomen. De factuur dient te worden voldaan op een wijze zoals onderaan de factuur staat aangegeven.
 2. Indien betaling binnen de daarvoor gestelde termijn uitblijft, is de Cursist in verzuim waardoor de Cursist wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten à 10% over het openstaande bedrag van de factuur (inclusief btw) verschuldigd is. PvdB Academy is in dat geval tevens bevoegd om de Cursist uit te sluiten van deelname aan de cursus, zonder dat dit enige verplichting van de Cursist teniet doet en zonder dat dit tot enige verplichting of aansprakelijkheid voor PvdB Academy leidt.
 3. Indien PvdB Academy haar vordering in een gerechtelijke procedure (arbitrage en bindend advies daaronder begrepen) aanhangig heeft gemaakt en ter zake geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, is de Cursist gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten aan PvdB Academy te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten, procesgemachtigden en vastrecht, alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde Honorarium, ook indien deze een eventuele proceskostenveroordeling op grond van artikel 237 en verder van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan.

Artikel 4       Annulering of vervanging door Cursist

 1. Cursist kan een cursus tot 2 weken voor aanvang van de cursus kosteloos schriftelijk annuleren. Annulering op een later moment is niet mogelijk, waardoor de Cursist, ook indien niet aan de cursus wordt deelgenomen, de volledige vergoeding verschuldigd is.
 2. De Cursist kan zich tijdens de cursus door een ander laten vervangen, mits dit voorafgaand aan de cursus schriftelijk aan PvdB Academy is gemeld.

Artikel 5       Annulering of wijziging door PvdB Academy

 1. PvdB Academy is gerechtigd zonder opgave van reden de datum van en/of het tijdstip waarop en/of de locatie waar de cursus plaatsvindt te wijzigen. PvdB Academy zal de Cursist hier voorafgaand aan de cursus over informeren. De Cursist heeft vervolgens het recht om schriftelijk, binnen een week na deze mededeling, de cursus kosteloos te annuleren.
 2. PvdB Academy is te allen tijde gerechtigd zonder opgave van reden een cursus te annuleren, zonder dat dit tot enige verplichting voor of aansprakelijkheid van PvdB Academy leidt. Reeds door de Cursist gedane betalingen, zullen in dat geval aan de Cursist worden gerestitueerd.
 • PvdB Academy is te allen tijde gerechtigd om de docenten welke door haar zijn belast met de uitvoering van de cursus, te vervangen door andere docenten.
 • Eventueel vooraf door PvdB Academy genoemde onderwerpen en thema’s die zien op de inhoud van de door haar te verzorgen cursussen, gelden slechts als indicatie voor hetgeen tijdens de cursus aan bod zal komen. PvdB Academy is bevoegd daarvan af te wijken, tenzij dit de strekking van de cursus teniet doet.

Artikel 6         Gebruik cursusmateriaal

 1. De cursus en het cursusmateriaal hebben slechts tot doel om de Cursist op hoofdlijnen inzicht te verschaffen in algemene juridische materie en hebben op geen enkele wijze te gelden als juridisch advies.
 2. Het is de Cursist niet toegestaan om cursusmateriaal, dat door PvdB Academy is ontwikkeld en aan de Cursist is verstrekt voor eigen gebruik, zonder schriftelijke toestemming van PvdB Academy geheel of ten dele te verveelvoudigen, openbaar te maken, aan derden te verstrekken of te bewerken.

Artikel 7         Aansprakelijkheid

 1. PvdB Academy spant zich in om alle cursussen naar behoren uit te voeren. Iedere aansprakelijkheid van PvdB Academy voor schade die verband houdt met de deelname aan een cursus is echter uitgesloten.
  Indien lid 1 om welke reden dan ook toepassing zou missen, is de aansprakelijkheid van PvdB Academy beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het krachtens de verzekeringsovereenkomst voor rekening van PvdB Academy komende eigen risico.
 2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van tweemaal de aan de Cursist in rekening gebrachte kosten voor de cursus waardoor aansprakelijkheid ontstond, zulks met een maximum van € 5.000,00 (zegge: vijfduizend euro).
 3. De in het voorgaande lid omschreven beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet bij opzet of bewuste roekeloosheid van PvdB Academy. PvdB Academy zal, indien zij bij de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelt, in dat verband steeds de vereiste zorgvuldigheid betrachten.
 4. PvdB Academy is niet aansprakelijk voor enig tekortschieten en/of onrechtmatige daad van deze derden.

Artikel 8         Overigens

 1. PvdB Academy heeft een klachtenregeling. De Cursist kan een beroep doen op deze regeling door schriftelijke kennisgeving van de klacht aan het secretariaat van de klachtenfunctionaris. Het secretariaat van de klachtenfunctionaris is bereikbaar op het kantooradres van PvdB Academy. De volledige klachtenregeling is op verzoek van de Cursist bij het secretariaat van de klachtenfunctionaris verkrijgbaar.
 2. De rechtsverhouding tussen PvdB Academy en de Cursist wordt door het Nederlandse recht beheerst. Alle geschillen die uit een dergelijke rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.
 3. Alle aanspraken jegens PvdB Academy vervallen, indien deze niet binnen een jaar na het moment waarop Cursist daarmee bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn, bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
 4. Niet alleen PvdB Academy, maar ook alle (rechts)personen die bij de uitvoering van enige cursus zijn ingeschakeld of die op enigerlei wijze aan PvdB Academy zijn of waren verbonden, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.