De Afdeling legt het nog maar eens uit: planregel letterlijk uitleggen

Planregels moeten letterlijk worden uitgelegd, ook als dit consequenties heeft die wellicht niet bedoeld waren. In een uitspraak van 13 februari 2019 heeft de Afdeling dit nog maar eens bevestigd.

Verplaatsen bedrijfswoning

In de uitspraak van 13 februari ging het over een omgevingsvergunning voor het verplaatsen van een bedrijfswoning nabij reeds bestaande bedrijfsgebouwen. In de zaak ging het met name om de volgende planregel:

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende bepalingen:

  1. Bedrijfsgebouwen worden gesitueerd op een afstand van 3 m achter de achtergevel van een bedrijfswoning, waarbij geldt dat de afstand tot de as van de weg waaraan wordt gebouwd niet minder mag bedragen dan 15 m. In het geval dat geen bedrijfswoning aanwezig is, mag de afstand tot de as van de weg niet minder bedragen dan 15 m. Indien de bestaande afstand reeds minder bedraagt geldt deze afstand als de minimale afstand tot de as van de weg.

Letterlijke tekst doorslaggevend

De rechtbank legt die planregel zo uit dat de bepaling ook regelt waar een nieuw te bouwen bedrijfswoning ten opzichte van bedrijfsgebouwen mag worden gepositioneerd. De Afdeling gaat hierin niet mee. De Afdeling herhaalt daarbij nog maar eens dat de rechtszekerheid vereist dat van hetgeen in een bestemmingsplan is bepaald kan worden uitgegaan. De planregel dient omwille van de rechtszekerheid letterlijk te worden uitgelegd. De planregel is volgens de Afdeling dus alleen van toepassing voor het bouwen van bedrijfsgebouwen nabij een bedrijfswoning.

Onbedoelde gevolgen

Die uitleg is gezien de letterlijke tekst en de aanhef van de hiervoor geciteerde planregel niet vreemd. In die zin is het oordeel van de Afdeling dus te volgen.

Deze letterlijke uitleg heeft echter wel een wat lastig uit te leggen consequentie. Deze uitleg heeft namelijk tot gevolg dat wanneer eerst een bedrijfsgebouw wordt gebouwd en daarna pas een bedrijfswoning, de achtergevel van de bedrijfswoning niet op 3 van het bedrijfsgebouw hoeft te worden gebouwd. Andersom moet een te realiseren bedrijfsgebouw bij een bestaande bedrijfswoning wel 3 meter achter de achtergevel gebouwd. Dat lijkt toch niet beoogd.

Rechtszekerheid

Het is goed dat de Afdeling dit onbedoelde gevolg van de planregel bij de planwetgever laat. Eigenaren en initiatiefnemers moeten simpelweg kunnen uitgaan van de planregels. Voor de rechtszekerheid is het van belang dat die zo letterlijk mogelijk worden uitgelegd. Dat de systematiek van de planregel erop wijst dat wellicht iets anders is bedoeld, is niet relevant indien de letterlijke tekst van de planregel op zichzelf duidelijk is. Dat geldt ook als de toelichting op het bestemmingsplan misschien een andere kant op wijst.

Dit is zeker niet de eerste uitspraak waarin dit wordt geoordeeld. Het zal in de praktijk echter nog wel voor blijven komen dat een gemeente aan wenst te sluiten bij de bedoeling van de planregel, terwijl de letterlijke tekst die ruimte niet biedt. Die vlieger gaat dus niet op.

Ook gepubliceerd in Vastgoedjournaal
Robin Evens.

Advocaat: Omgeving en overheid

14 februari 2019 Kennis

Stuur Robin een reactie

  • Bescherming persoonsgegevens:
    U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken volgens onze privacy policy.