Arjan (A.P.)
Loo.

Salary Partner: Omgeving en projectontwikkeling

Meer over mij.

De overheid is geen abstract orgaan, de overheid bestaat uit hardwerkende mensen. Waar gewerkt wordt, vallen zoals bekend spaanders. En wordt er hard gewerkt, vallen er dan veel spaanders? Feit is dat Arjan als specialist bestuursrecht alle spaanders opmerkt en ervoor zorgt dat u er zo min mogelijk hinder van ondervindt. Dat doet hij door geschillen te voorkomen óf op te lossen. Zo adviseert hij onder meer bij bestemmingsplan- en omgevingsvergunningsprocedures en verzorgt hij de (algemene) juridische begeleiding bij grote bouwprojecten. 

Arjan is expert op het gebied van bestuursrechtelijk schadevergoedingsrecht en overheidsaansprakelijkheid. Tevens is hij uw sparringpartner als het gaat om openbare orde, drank- en horecaregelgeving en milieurecht. U ziet, een veelzijdige man met veel interesses. Altijd op zoek naar ruimte om z’n horizon te verbreden. Niet alleen in z’n vakgebied, ook in z’n vrije tijd.

Mijn biografie.

 • Advocaat sinds:
  2010
 • Nevenfuncties:
  • Adviseur Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland
  • Vaste auteur vakblad Mix
 • Lidmaatschappen:
  • Lid Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A)
  • Lid Vereniging voor Bestuursrecht (VAR)
  • Lid Vereniging Jonge Onroerend goed Juristen (VJOJ)
  • Lid Vereniging Vastgoed Juristen (VVJ)
  • Lid Sociëteit Vastgoed Veluwe 
  • Lid Juridisch Genootschap Nijmegen 
  • Nederlandse Juristen Vereniging (NJV)
  • Lid Vereniging voor Milieurecht (VMR)
 • Opleiding:
  • 2016 Grotius specialisatieopleiding Algemeen Bestuursrecht
  • 2012-2013 VBR-A/IBR Publiekrechtelijk Bouwrecht
  • 2008-2009 Master Nederlands Recht
  • 2005-2008 Bachelor Nederlands Recht
 • Interesses:

  Reizen, muziek en voetbal

 • Karaktereigenschappen:

  Integer, oplossingsgericht en stressbestendig

 • Geregistreerd in het register
  van de Nederlandse orde
  van advocaten:
  • Omgevingsrecht
  Subrechtsgebieden:
  • Milieurecht
  • Natuurbeschermingsrecht
  • Waterrecht
  • Ruimtelijk bestuursrecht
  Op grond van deze registratie is Arjan Loo verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde rechtsgebied.

Recente dossiers.

 • Advisering over en begeleiding bij diverse procedures met betrekking tot (het voorkomen van) stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden c.q. het verkrijgen van benodigde natuurtoestemmingen voor onder meer woningbouw en de realisatie van distributiecentra
 • Vertegenwoordiging van een ontwikkelaar in een bestemmingsplanprocedure en een procedure over een verleende vergunning krachtens de Wet natuurbescherming, welke voorzien in de realisatie en exploitatie van een zorgcomplex in een Natura 2000-gebied
 • Advisering over de relocatie en gelijktijdige uitbreiding van een supermarkt
 • Advisering over en begeleiding bij omvangrijke woningbouwprojecten
 • Advisering over en begeleiding bij de transformatie en uitbreiding van een jachthaven, waarbij onder meer ruim 450 appartementen worden gerealiseerd en ruim 7.000 m2 aan (nautisch gerelateerde) detailhandel mogelijk wordt gemaakt
 • Advisering over de mogelijkheden tot transformatie van een bestaand kantorencomplex tot studentenwoningen
 • Bestuursrechtelijke advisering over en begeleiding bij de afwikkeling van een faillissement van een onderneming. In het bijzonder ten aanzien van verplichtingen die voortvloeien uit verleende vergunningen (waaronder meerdere milieuvergunningen, een Kernenergiewetvergunning en meerdere ontgrondingsvergunningen), welke verplichtingen na het faillissement van de onderneming op de curator over zijn gegaan
 • Advisering van een onderneming die onroerend goed wil verkopen, maar zich geconfronteerd ziet met een ernstige bodemverontreiniging met bijbehorende aansprakelijkheidsrisico’s
 • Advisering van een bedrijventerreinvereniging, die zich geconfronteerd ziet met het gemeentelijke voornemen om op korte afstand van het bedrijventerrein omvangrijke woningbouw mogelijk te maken, waardoor verschillende bedrijven in hun bedrijfsvoering worden beperkt
 • Advisering over het aangaan van anterieure overeenkomsten
 • Het vertegenwoordigen van een ontwikkelaar die zich geconfronteerd ziet met een aanzienlijke legesaanslag
 • Vertegenwoordiging van een onderneming in een gerechtelijke procedure over (beperkt) toegekende nadeelcompensatie

Deel deze pagina:

Mijn publicaties.