Kennis

Q&A Actualiteiten Arbeidsrecht januari 2022

  254x      3 min      26 January 2022

Tijdens het webinar op 20 januari is een aantal vragen gesteld dat niet direct beantwoord kon worden. Deze vragen en de antwoorden daarop vindt u hieronder. Wij begroeten u graag bij één van onze volgende bijeenkomsten, digitaal dan wel fysiek. En mocht u in de tussentijd vragen hebben, dan staan we altijd voor u klaar.

1. Sinds afgelopen vrijdag 14 januari zijn de quarantaineregels aangepast. Als iemand in nauw contact geweest is met iemand die positief getest is, geldt voortaan geen quarantaineplicht meer als diegene een boosterprik van minimaal 1 week oud heeft gehad. Wat nu als mijn werknemer niet ‘geboosterd’ is en in quarantaine moet omdat hij nauw contact heeft gehad met iemand die positief is getest? Hij kan niet thuis werken.

Alleen als het feit dat de werknemer niet kan werken omdat hij in quarantaine moet voor zijn eigen rekening en risico komt, hoeft de werkgever het loon niet door te betalen (of kan hij de werknemer erop wijzen dat hij vakantiedagen moet opnemen). Tot nu toe gold het uitgangspunt dat de werkgever het loon van de werknemer moest doorbetalen als deze in quarantaine moest. Het is de vraag of de nieuwe quarantaineregel dat anders maakt.

Er bestaat (nog) geen vaccinatieplicht en de Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen, die de verplichting om een coronatoegangsbewijs op het werk te tonen (ctb-plicht) is (nog) niet aangenomen. Naar ons idee zal het eerder genoemde uitgangspunt daarom blijven gelden en moet het loon van de werknemer worden doorbetaald.

2. Geldt de scholingsverplichting ook voor leer-werktrajecten?

De scholingsplicht houdt in dat een werkgever de werknemer in staat moet stellen om de opleidingen en cursussen te volgen die nodig zijn voor de uitoefening van zijn functie. Als de functie van de werknemer komt te vervallen of als de werknemer niet langer in staat is zijn functie uit te oefenen, dan is de werkgever in beginsel ook verplicht de werknemer (om) te scholen, zodat de arbeidsovereenkomst kan worden voortgezet.

De scholingsplicht wordt met de implementatie van de Richtlijn transparante arbeidsvoorwaarden uitgebreid: opleidingen die noodzakelijk zijn om het werk te kunnen uitvoeren waarvoor een werknemer is aangenomen, moeten voortaan kosteloos en in tijd van de werkgever worden aangeboden. Daar mag ook geen terugbetalingsregeling voor worden afgesproken.

Dat criterium dient ook te worden toegepast bij de vraag of een werkgever de opleiding van de werknemer die een leer-werktraject volgt moet bekostigen. Vaak is de opleiding noodzakelijk om na afronding van het leer-werktraject de functie te kunnen uitoefenen, bijvoorbeeld in het geval van een technische BBL-opleiding. In dat geval moet de werkgever de opleiding dus inderdaad voortaan kosteloos aanbieden.

3. Als de Wet werken waar je wilt wordt ingevoerd, moet je dan in een kantooromgeving thuiswerken voortaan toestaan? En moeten daar vergoedingen tegenover staan?

De Wet werken waar je wilt, wordt op dit moment behandeld in de Tweede Kamer. Mocht de wet erdoor komen, dan zult u in de toekomst inderdaad een verzoek van de werknemer om ergens anders (bijv. thuis) te werken in principe moeten inwilligen, tenzij zich daar een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang tegen verzet. Zo’n belang kan de sociale cohesie en onderlinge samenwerking zijn, maar ook praktische bezwaren kunnen worden opgeworpen.

Als werknemers thuiswerken kunnen zij een thuiswerkvergoeding krijgen, maar dit is niet verplicht. Per 1 januari 2022 mogen werkgevers werknemers die thuiswerken een onbelaste vergoeding geven van maximaal € 2,- per dag. Per werkdag mag een werknemer óf reiskosten- óf een thuiswerkvergoeding ontvangen. Als uw werknemer structureel één of meerdere dagen gaat thuiswerken kan het raadzaam zijn om een thuiswerkovereenkomst te sluiten. Daarin kunt u afspraken maken over de frequentie van het thuiswerken, arbo-aangelegenheden, bereikbaarheid, eventuele vergoedingen, privacy, etc.

Houd er ook rekening mee dat u bij het opstellen van een eventueel thuiswerkbeleid de ondernemingsraad dient te betrekken.


Lees ook


Stuur Lonneke uw reactie of vraag:


  • Uw reactie wordt niet online geplaatst. U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken volgens onze privacy policy.

Als professional blijft u met onze nieuwsbrief altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.