Te laat gekeurd voor de WIA door achterstanden bij het UWV

Door het Covid-19 virus is het voor het UWV lastig om tijdig een WIA-keuring te laten plaatsvinden. Mag het UWV een loonsanctie opleggen als het UWV zelf te laat is en de werkgever alles tijdig heeft ingediend?

Onlangs schreef ik over het vastlopen van de re-integratie door Corona-perikelen en de noodzaak om daar melding van te maken als werkgever bij het UWV. Een link naar het artikel is toegevoegd  Ik adviseerde werkgevers om tijdig bij het UWV te melden dat een tijdelijke stagnatie van de re-integratie is opgetreden, omdat het voeren van gesprekken over de re-integratie, het inzetten van deskundigen om onderzoek te verrichten naar de klachten van werknemers et cetera, allemaal onder druk is komen te staan als gevolg van de intelligente lockdown waar Nederland voor heeft gekozen.

Ook het UWV heeft last van alle voorschriften vanuit de Rijksoverheid en het RIVM. De termijn waarbinnen een WIA-keuring moet plaatsvinden, wordt regelmatig niet gehaald door het UWV.

Afhandeltermijn WIA-aanvraag

In de Werkwijzer Poortwachter van het UWV komt terug dat het UWV er naar streeft om binnen 3 weken na ontvangst van het re-integratieverslag (RIV) een oordeel te geven over het opleggen van een verlengde loondoorbetalingsverplichting. Die beslissing moet volgens de regels van het UWV en de Wet WIA uiterlijk 6 weken voor de datum waarop de wachttijd eindigt, worden afgegeven. Als dat later gebeurt, dan wordt de verlengde loondoorbetalingsverplichting wel voor 52 weken opgelegd, maar bij een verzoek om verkorting van de loonsanctie door de werkgever eindigt de verlengde loondoorbetalingsverplichting dan wel zoveel weken eerder als het UWV er bij het nemen van de beslissing langer over heeft gedaan om tot een eindoordeel rondom de WIA aanvraag te komen. Voorwaarde is wel dat het UWV de WIA-aanvraag tijdig heeft ontvangen van de werkgever en werknemer, dat wil zeggen uiterlijk 11 weken voor einde wachttijd. Als de stukken te laat worden ingediend, leidt dat sowieso tot een verlenging van de loondoorbetalingsverplichting voor de periode dat de aanvraag te laat is ingediend bij het UWV.

Nu even concreet. Stel dat een werknemer op 11 juni 2018 is uitgevallen en op 10 juni 2020 de wachttijd voor de WIA verstrijkt. De aanvraag voor de WIA moet in dat geval uiterlijk 11 weken voor einde wachttijd zijn verzonden. Als dat niet tijdig lukt, moet de werkgever tijdig melding maken en een beroep doen op het addendum Werkwijzer Poortwachter dat het UWV recent heeft gepubliceerd waar ik eerder over schreef. Mogelijk gaat het UWV dan akkoord met een kort uitstel om de aanvraag compleet te maken en wordt niet direct een loonsanctie opgelegd.

Als u als werkgever alles tijdig heeft ingediend, is het UWV aan zet. Het UWV heeft te maken met een achterstand ten aanzien van keuringen die moeten worden verricht, zodat de kans reëel is dat het niet lukt om uiterlijk 6 weken voor het einde van de wachttijd een WIA-oordeel op te stellen. In de wet WIA komt terug welke situatie in dat geval geldt. Verschillende scenario’s kunnen zich voordoen:

1.   Als de beslissing over de toepassing van een loonsanctie niet vóór het einde van de wachttijd wordt afgegeven door het UWV (in het hiervoor genoemde voorbeeld dus vóór 10 juni 2020), kan geen loonsanctie meer worden opgelegd. Dat volgt uit de wetsgeschiedenis.

2.  Als de beslissing over de toepassing van een loonsanctie te laat wordt genomen, maar wel nog vóór het einde van de wachttijd wordt afgegeven door het UWV, kan de loonsanctie worden bekort met de periode dat de loonsanctie te laat is afgegeven.

Indien het UWV dus niet 6 weken voor 10 juni 2020 besluit een loonsanctie op te leggen, maar dat bijvoorbeeld op 25 mei 2020 besluit, kan die sanctie worden opgelegd, maar moet het UWV daarna ook weer een korting toepassen als het verzoek van de werkgever gericht op een verkorting van de loonsanctie, wordt toegewezen. Die laatste herstelmogelijkheid volgt uit rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep.

Geen loonsanctie meer mogelijk als de wachttijd is verstreken

Werkgevers hebben steeds vaker te maken met de situatie waarbij het UWV binnen de periode van 6 weken voordat de wachttijd van 104 weken is verstreken überhaupt nog niet aan de beoordeling van het dossier is toegekomen. In dat geval kan geen loonsanctie meer worden opgelegd. Doet het UWV dat toch, dan heeft u als werkgever een goede reden voor het indienen van bezwaar.

Het blijft verder belangrijk om zelf als werkgever de termijnen goed in acht te nemen rondom de begeleiding van zieke werknemers die uit de Wet verbetering Poortwachten voortvloeien en tijdig alle stukken aan te leveren bij het UWV. Als dit door de COVID-19-crisis lastig is, moet dat tijdig aan het UWV worden doorgegeven.

Het UWV moet op haar beurt ook de termijnen hanteren die in de wet staan genoemd. Doet het UWV dat niet, dan zijn daar consequenties aan verbonden en mag het UWV niet zomaar een loonsanctie opleggen. Wees gewaarschuwd en maak bezwaar als de werkwijze van het UWV niet klopt.

Heeft u liever persoonlijk advies? Bel ons gerust of stuur me een e-mail. We zijn er voor u!

Op de hoogte blijven van juridische gevolgen van het coronavirus?

Privé: Nieske Nijkamp.

Partner: Arbeid

11 juni 2020 Kennis

Stuur Nieske een reactie


  • U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken volgens onze privacy policy.