Infographic

Wat betekent de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen voor de aannemer: een update

  92x      3 min      24 March 2023

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen treedt na lang uitstel op 1 januari 2024 in werking. In onderstaande infographic staan de 5 belangrijkste wijzigingen uit deze wet op een rij.

Voor specifieke juridische vragen over wat de wijzigingen van deze wet voor u in de praktijk betekenen, kunt u direct contact opnemen met Floris Pels Rijcken via onderstaand formulier. Hij staat voor u klaar.

2310022-PvdB-Poster-WkB-update-V4-LR-1

Infographic intern gebruiken? Download het pdf via deze link.

Afwijken van de waarschuwingsplicht

Uit de wet vloeit voort dat de aannemer verplicht is “bij het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst verplicht de opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht voor zover hij deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.”.

In de nieuwe situatie (bij inwerktreding Wkb) geldt dat hieraan wordt toegevoegd dat een waarschuwing ondubbelzinnig en schriftelijk moet. Geef dus altijd aan waar je voor waarschuwt, welke gevolgen er mogelijk zijn en welke schade daar mogelijk uit voortvloeit (tijd en geld). Als dat nog niet goed is in te schatten, geef dat dan ook aan (en waarom).

Voorbeelden van het afwijken van het opleverdossier

Het opleverdossier is volledig regelend recht. Oftewel: de wet geldt als je niets anders afspreekt. Maar het staat partijen dus volledig vrij iets anders af te spreken. Zo kun je als aannemer het opleverdossier volledig ‘wegschrijven’ (zodat je niet verplicht bent een dossier te verstrekken). Ook kun je het opleverdossier nader inkleuren, zodat duidelijk is welke stukken worden verstrekt – en welke niet.

Hieronder twee voorbeelden waarmee het opleverdossier wordt weggeschreven (voorbeeld 1) én nader wordt ingekleurd (voorbeeld 2).

Opleverdossier wegschrijven

“In afwijking van (het nog in werking te treden) art. 7:757a BW komen partijen overeen dat de aannemer geen opleverdossier aan opdrachtgever overlegt.”

Opleverdossier anders inkleuren

“In afwijking van (het nog in werking te treden) art. 7:757a BW komen partijen overeen dat de aannemer een digitaal opleverdossier zal overleggen aan opdrachtgever dat uitsluitend de navolgende relevante stukken en bescheiden dient te bevatten: [opsomming].”

Voorbeeld van aansprakelijkheid van de aannemer

De grootste wijziging van de Wkb (voor het civiele gedeelte) betreft de aansprakelijkheid van de aannemer na oplevering. In de huidige situatie is de aannemer (i.b.) gekweten voor aansprakelijkheid na oplevering (tenzij de opdrachtgever dat gebrek niet redelijkerwijs kon ontdekken). Onder de Wkb is dat niet meer het geval.

Twee uitzonderingen:

  • Het gebrek is ontdekt door opdrachtgever (dan zal het ofwel geaccepteerd zijn, ofwel als oplevergebrek bestempeld worden. In dat laatste geval moet aannemer uiteraard het oplevergebrek wel herstellen).
  • Het gebrek is niet toe te rekenen aan aannemer (dit zal de aannemer moeten bewijzen).

Voorbeeld

Er vindt een rondgang/opname plaats voor de oplevering van een woonhuis. Er mist bij één van de deuren een deurklink – die had er wel moeten zitten. De opname wordt goedgekeurd en er vindt daarom een oplevering plaats. Er is in het proces-verbaal van oplevering niets gemeld over een deurklink.

Een week na de opname klaagt de opdrachtgever dat er een deurklink mist.

Situatie nu
De aannemer is gekweten voor gebreken. Dit is anders als het een ‘verborgen gebrek’ betreft. Een missende deurklink is evenwel eenvoudig te constateren. Het is geen verborgen gebrek. Oftewel: aannemer is niet aansprakelijk en hoeft niet te herstellen.

Situatie als Wkb in werking is getreden
De aannemer is aansprakelijk voor alle gebreken tenzij:

i) ontdekt of
ii) niet toe te rekenen aan aannemer.

De bewijslast ligt bij de aannemer. De aannemer zal niet kunnen bewijzen dat de opdrachtgever het gebrek ontdekt heeft (het staat ook niet op het P-V van oplevering genoemd). Aannemer is dus wel aansprakelijk en moet herstellen.

Tips

  • P-V van oplevering wordt belangrijker;
  • Leg de status van het werk goed vast. Maak foto’s (bij voorkeur 360°) en deel deze met OG; en
  • Voor aannemer: Neem in het P-V van oplevering op dat “OG verklaart dat er geen gebreken zijn ontdekt in…” [specificeer zo veel mogelijk onderdelen van het werk]

Afwijken van aansprakelijkheid van de aannemer

Afwijken kan bij een niet-consument. Dit moet je doen in de overeenkomst. Dus niet in de algemene voorwaarden. Hieronder een voorbeeld (indien de UAV 2012 van toepassing zijn verklaard).

“In afwijking van artikel 7:758 lid 4 BW komen partijen overeen dat aannemer na oplevering niet meer aansprakelijk is voor tekortkomingen aan het werk, behoudens het bepaalde in § 12 UAV 2012”

Afwijken van opgave van zekerheden

Een groot deel van de woningen worden gebouwd onder afgifte van een bepaalde waarborg/garantie. Denk aan Woningborg of SWK. Daarmee heeft de aannemer dus eenvoudig voldaan aan de opgave van de zekerheden waarover de opdrachtgever-consument beschikt.

Voorbeeld van wijziging van de 5%-regeling

De wettelijke regeling nu houdt in dat consument 5% van de aanneemsom in depot mag stellen bij de notaris totdat alle (oplever)gebreken zijn hersteld. Drie maanden na oplevering valt het depot automatisch vrij, tenzij er tijdig kenbaar is gemaakt dat de opdrachtgever iets wil opschorten (dus in depot wil laten).

Aannemer krijgt actieve rol bij inwerktreding van de Wkb: hij moet consument vragen of hij het depot nog wil verlengen; tussen 1 en 2 maanden na oplevering. Drie maanden termijn blijft hetzelfde. Aannemer doen er dus goed aan om dit op te nemen in hun proces/draaiboek!


Lees ook


Stuur Floris uw reactie of vraag:


  • Uw reactie wordt niet online geplaatst. U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken volgens onze privacy policy.

Als professional blijft u met onze nieuwsbrief altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.