‘Aan de lopende band’: cameratoezicht binnen de productiebranche

Cameratoezicht bij bedrijven is de laatste tijd vaak negatief in het nieuws, terwijl veel bedrijven de camera’s met goede bedoelingen ophangen. Denk hierbij aan het voorkomen van diefstal. Ook in veel productiebedrijven wordt gebruik gemaakt van camera’s, bijvoorbeeld in de productie- of opslaghallen en aan de lopende band. Hieronder volgen enkele tips hoe u camera’s op een verantwoorde en geoorloofde manier kunt inzetten.

Privacy: een belangrijk goed

Op het gebied van privacywetgeving is in de afgelopen periode behoorlijk wat veranderd. Zo is sinds 25 mei 2018 in heel Europa de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) van toepassing. Doel van deze wet is om onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan.

De AVG stelt ook stevige voorwaarden aan de verwerking van camerabeelden. Cameratoezicht is een vergaande inbreuk op de privacy van uw werknemers en van eventuele ingeleende arbeidskrachten en bezoekers. Zo’n inbreuk kan toegestaan zijn als er sprake is van een gerechtvaardigd belang. Denk hierbij dus aan het tegengaan van diefstal (van materialen bijvoorbeeld) of het bewaken van de veiligheid van de aanwezigen op de werkplaats. Cameratoezicht moet daarnaast ook echt noodzakelijk zijn om dat gerechtvaardigde belang te dienen en dat kan niet op een andere manier (zoals toegangscontroles, sleutels etc.) gebeuren. Daarbij moet het cameratoezicht onderdeel zijn van een totaalpakket aan maatregelen en mag cameratoezicht niet de enige maatregel zijn die is getroffen om bijvoorbeeld diefstal tegen te gaan.

Daarnaast is het belangrijk dat ook nog aan de volgende vereisten wordt voldaan:

  • Uw werknemers en ingeleende arbeidskrachten moeten op de hoogte worden gesteld van het feit dat er camera’s hangen en waarom er camera’s zijn. Het is verstandig om daarvoor een reglement op te stellen of het personeelshandboek uit te breiden. In dit reglement moet in ieder geval komen te staan waarom gefilmd wordt, wie toegang heeft tot de beelden, hoe lang deze worden bewaard en wie binnen uw organisatie het aanspreekpunt is ten aanzien van cameratoezicht. Heeft u een Ondernemingsraad? Dan heeft de Ondernemingsraad ten aanzien van dit reglement een instemmingsrecht.
  • Het is verder belangrijk om bordjes te hangen op de werkplaats en binnen het kantoorpand, waarop het (ingeleende) personeel, maar met name ook bezoekers, geïnformeerd worden over het feit dat er camera’s hangen.
  • Ga na of de camera’s op een zo min mogelijk ingrijpende wijze worden gebruikt. U kunt de camera’s bijvoorbeeld zo ophangen dat deze alleen gericht zijn op de producten (die u wilt beschermen tegen diefstal), in plaats van op het gezicht van de werknemers. Het is verder in de meeste gevallen niet nodig dat ook geluidsopnames worden gemaakt. Neem dan ook geen geluid op.
  • Belangrijk is verder dat u de gemaakte camerabeelden vervolgens niet voor een ander doel gebruikt dan wat u (in uw beleid) heeft opgegeven. Het is dus niet toegestaan om de camerabeelden te gebruiken om een werknemer op zijn functioneren aan te spreken, bijvoorbeeld omdat uit de camerabeelden blijkt dat de werknemer weinig werk verzet. Terwijl u de camera’s heeft opgehangen om diefstal te voorkomen of de veiligheid op de werkvloer te waarborgen.
  • Bewaar de camerabeelden niet langer dan vier weken, tenzij u de beelden nodig heeft vanwege de diefstal die desondanks is gepleegd.

Aan de slag!

De Autoriteit Persoonsgegevens is in Nederland het orgaan dat controleert of bedrijven de AVG correct naleven. De Autoriteit heeft al aangekondigd dat zij vanaf nu strikter gaat handhaven. De Autoriteit Persoonsgegevens kan flinke boetes gaan opleggen wanneer een bedrijf haar verplichtingen op grond van de AVG niet naleeft. Ook kunnen werknemers of bezoekers zich tot de rechter wenden en een schadevergoeding eisen als zij vinden dat een bedrijf de privacywetgeving niet goed naleeft.

Zorg er daarom voor dat de juiste mensen binnen uw organisatie op de hoogte zijn van de voorwaarden die de AVG stelt aan cameratoezicht en maak een inschatting welke (eventuele) aanpassingen nodig zijn om aan de AVG te voldoen. Belangrijk is daarnaast ook technisch voldoende maatregelen te treffen om de camerabeelden te beveiligen. Hierbij is van belang wie er binnen de organisatie toegang hebben tot de beelden (toegangscontroles), of betrokkenen de beelden makkelijk kunnen inzien of wijzigen en of het netwerk voldoende is beveiligd. Hoog tijd dus om hiermee aan de slag te gaan!

Annemarie van Woudenberg.

Advocaat: Arbeid, ICT, intellectuele eigendom en privacy

05 februari 2019 Kennis

Stuur Annemarie een reactie


  • U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken volgens onze privacy policy.