Algemene voorwaarden Poelmann van den Broek N.V.

Algemene voorwaarden 2023 Poelmann van den Broek N.V.

Artikel 1 Definities:

 1. Vennootschap: de naamloze vennootschap Poelmann van den Broek N.V., gevestigd te
 2. Cliënt: degene met wie de Vennootschap een overeenkomst van opdracht tot juridische dienstverlening heeft.
 3. Honorarium: de financiële vergoeding die de Cliënt voor werkzaamheden, voortvloeiend uit een opdracht tot juridische dienstverlening aan de Vennootschap, is verschuldigd. Het Honorarium wordt bepaald op basis van de door de Vennootschap vastgestelde tarieven, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het Honorarium is exclusief Verschotten.
 4. Verschotten: alle kosten die de Vennootschap maakt bij de uitvoering van de aan de Vennootschap verstrekte opdracht.

Artikel 2 Overeenkomst van opdracht:

 1. Iedere overeenkomst van opdracht tot juridische dienstverlening wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de Vennootschap en uitdrukkelijk niet door één van haar aandeelhouders, of diegenen die voor haar werkzaam zijn, zodat toepasselijkheid van artikel 7:404 BW en van artikel 7:407 lid 2 BW uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
 2. De Vennootschap kan, bij het sluiten van de overeenkomst tot opdracht, slechts vertegenwoordigd worden door aan het kantoor van de Vennootschap verbonden
 3. Tenzij anders overeengekomen, beslist de Vennootschap welke advoca(a)t(en) de verstrekte opdracht uitvoer(t)(en).
 4. Op grond van geldende regelgeving is de Vennootschap onder meer verplicht de identiteit van de Cliënt vast te stellen en na te gaan of sprake is van ongebruikelijke De Vennootschap is verplicht ongebruikelijke transacties te melden bij de relevante autoriteiten, zonder de Cliënt hierover te informeren. De Cliënt is gehouden alle ten behoeve van de identificatie benodigde gegevens aan de Vennootschap te verstrekken.

Artikel 3 Declaratie en betaling:

 1. Het Honorarium wordt naar tijd en aard van de werkzaamheden gespecificeerd en met Verschotten en omzetbelasting aan de Cliënt in rekening gebracht. De verrichte werkzaamheden worden uitgedrukt in eenheden van 6 Voor zover mogelijk wordt iedere maand gedeclareerd.
 2. De Vennootschap kan de hoogte van de tarieven – aan de hand waarvan het Honorarium wordt bepaald – tussentijds In dat geval zullen óók in lopende zaken vanaf dat moment de nieuwe tarieven in rekening worden gebracht.
 3. De bij de Vennootschap werkzame advocaten zijn niet ingeschreven bij de Raad voor de Rechtsbijstand (www.rvr.org) en verlenen geen diensten op basis van door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging), ook niet als de Cliënt daarvoor in aanmerking
 4. De Vennootschap kan een voorschot op het Honorarium en de Verschotten verlangen. Griffierechten dienen in voorkomend geval voor aanvang van een procedure door de Cliënt te worden voldaan.
 5. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling van declaraties, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen een termijn van 14 dagen, op een wijze zoals onderaan de declaratie staat aangegeven. Indien betaling binnen de daarvoor gestelde termijn uitblijft, is Cliënt in verzuim waardoor Cliënt wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten à 10% over het openstaande bedrag van de declaratie (inclusief btw) verschuldigd De Vennootschap is in dat geval tevens bevoegd om de uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel te beëindigen. De Vennootschap is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting of beëindiging van de werkzaamheden.
 6. Indien de Vennootschap haar vordering in een gerechtelijke procedure (arbitrage en bindend advies daaronder begrepen) aanhangig heeft gemaakt en ter zake geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, is Cliënt gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten aan de Vennootschap te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten, procesgemachtigden en vastrecht, alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde Honorarium, ook indien deze een eventuele proceskostenveroordeling op grond van artikel 237 en verder van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan.

Artikel 4 Aansprakelijkheid:

 1. Iedere aansprakelijkheid van de Vennootschap, haar aandeelhouders, of diegenen die voor haar werkzaam zijn is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het krachtens de verzekeringsovereenkomst voor rekening van de Vennootschap komende eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van tweemaal het Honorarium dat in de betreffende zaak in de 12 maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in rekening is gebracht, zulks met een maximum van € 100.000,00 (zegge: honderdduizend euro).
 2. De in het voorgaande lid omschreven beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet bij opzet of bewuste roekeloosheid van een (van de) advoca(a)t(en).
 3. De Vennootschap mag voor rekening van Cliënt derden inschakelen op de door deze derden gestelde voorwaarden. Tevens is het de Vennootschap toegestaan gebruik maken van apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken ter uitvoering van de gesloten overeenkomst. De Vennootschap zal in dat verband steeds de vereiste zorgvuldigheid De Vennootschap is niet aansprakelijk voor enig tekortschieten en/of onrechtmatige daad van deze derden of voor het niet deugdelijk functioneren van de door de Vennootschap gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken door (onder andere maar niet uitsluitend) computervirussen. De Vennootschap is niet aansprakelijk voor (in)directe schade of verliezen die uit het gebruik hiervan voortvloeien.

Artikel 5 Overigens

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan de Vennootschap verstrekte opdrachten en tevens op eventuele aanvullende opdrachten en/of vervolgopdrachten van Cliënt.
 2. De Vennootschap is gerechtigd eenzijdig deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Elke wijziging zal van kracht zijn vanaf de publicatie ervan op de website van de Vennootschap: pvdb.nl/algemene-voorwaarden.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn in het Nederlands, Engels en Duits opgesteld en voorhanden. Bij enig verschil van inhoud of strekking is de Nederlandse tekst doorslaggevend en bindend.
 4. De Vennootschap heeft een klachtenregeling. De Cliënt kan een beroep doen op deze regeling door schriftelijke kennisgeving van de klacht aan het secretariaat van de klachtenfunctionaris. Het secretariaat van de klachtenfunctionaris is bereikbaar op het kantooradres van de Vennootschap. De volledige klachtenregeling is op verzoek van de Cliënt bij het secretariaat van de klachtenfunctionaris verkrijgbaar.
 5. De rechtsverhouding tussen de Vennootschap en Cliënt wordt door het Nederlandse recht beheerst. Alle geschillen die uit een dergelijke rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.
 6. Alle aanspraken jegens de Vennootschap vervallen, indien deze niet binnen een jaar na het moment waarop de Cliënt daarmee bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn, bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
 7. Niet alleen de Vennootschap, maar ook alle (rechts)personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een Cliënt zijn ingeschakeld of die op enigerlei wijze aan de Vennootschap zijn of waren verbonden, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.