Bestaand parkeertekort geen reden om een vergunning te weigeren

Mag een bestaand parkeerprobleem een reden zijn om een vergunning te weigeren? Op 2 januari 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een verhelderende uitspraak over deze vraag gedaan.

Uit deze uitspraak kan worden afgeleid dat als er op uw terrein wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid voor uw eigen bouwplan, parkeeraspecten geen reden kunnen zijn om een vergunning te weigeren.

Wat was er aan de hand?

Deze procedure gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van 56 appartementen in Alkmaar. Het bouwplan is niet in overeenstemming met het bestemmingsplan, waardoor ook een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad (vvgb) was vereist.

Die verklaring wilde de gemeenteraad niet geven, aangezien de gemeenteraad van mening was dat zich op de projectlocatie al een parkeerprobleem voordeed. Dit probleem zou met de realisatie van de appartementen alleen maar groter worden. De vergunning werd dan ook geweigerd.

De ontwikkelaar, Timpaan Vastgoed, is het niet eens met deze weigering. Zij stelt dat zij simpelweg op haar eigen gronden in haar parkeerbehoefte voorziet en dat zij niet kan worden verplicht om een bestaand probleem op te lossen. De Afdeling bestuursrechtspraak moet uiteindelijk een oordeel geven wie er gelijk heeft.

Vragen parkeertoets bij omgevingsvergunning

De Afdeling begint haar oordeel over de reden van weigering door twee wezenlijke vragen uit elkaar te trekken:

  1. Voorziet het project in voldoende parkeergelegenheid om in de parkeerbehoefte ervan te kunnen voorzien?
  2. Mag de gemeenteraad bij de beoordeling of hij een verklaring van geen bedenkingen wil afgeven een bestaand tekort aan parkeerplaatsen betrekken?

Voldoende parkeergelegenheid? Bestaand tekort hoeft niet te worden opgelost

Op de eerste vraag herhaalt de Afdeling haar vaste jurisprudentie. Die houdt in dat:

"bij de beoordeling of een project voorziet in voldoende parkeergelegenheid om in de parkeerbehoefte te voorzien alleen rekening mag worden gehouden met de toename van de parkeerbehoefte als gevolg van het realiseren van het project".

Een bestaand tekort kan volgens de Afdeling als regel buiten beschouwing worden gelaten. Aangezien Timpaan Vastgoed op haar eigen gronden in voldoende parkeergelegenheid voorziet, lijkt de Afdeling haar gelijk te gaan geven. Dat zou betekenen dat de vergunning vanwege een ‘parkeeraspect’ niet kon worden geweigerd.

Vvgb: bestaand parkeertekort is ruimtelijk relevant en moet worden meegenomen

Dat is echter te kort door de bocht. De Afdeling oordeelt namelijk over de tweede vraag dat de gemeenteraad bij de beoordeling of hij een verklaring van geen bedenkingen wil afgeven moet bezien of het project in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. De Afdeling stelt:

"Daarbij dient de gemeenteraad alle planologische relevante omstandigheden te betrekken. Een bestaand tekort aan parkeerplaatsen kan daar één van zijn."

De gemeenteraad mag volgens de Afdeling een bestaand tekort dus wél meewegen bij de vraag of hij een verklaring van geen bedenkingen wil afgeven. De Afdeling stelt daarbij wel een duidelijke eis: de gemeenteraad zal deugdelijk moeten motiveren waarom een project, gelet op het bestaande tekort aan parkeerplaatsen, in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Daarbij moet inzichtelijk worden gemaakt hoe een nieuwe ontwikkeling zich verhoudt tot het bestaande parkeertekort.

Betekent dit nu dat de vergunning toch terecht is geweigerd?

Ontwikkelaar krijgt gelijk: parkeeraspect is geen weigeringsgrond

‘Nee’ is het antwoord van de Afdeling. De gemeenteraad heeft het parkeerprobleem niet als reden voor weigering mogen opvoeren. De Afdeling vindt daarbij een aantal omstandigheden van belang:

  1. De ontwikkelaar voorziet op haar eigen terrein in voldoende parkeergelegenheid voor alle 56 te realiseren appartementen.
  2. Een nabijgelegen kantoorpand en hotel hebben weliswaar recht op het gebruik van 52 parkeerplaatsen op het terrein van Timpaan, maar deze plaatsen blijven voor hen ook beschikbaar.
  3. Voor zover omliggende kantoren gebruik maken van het terrein, geldt dat Timpaan geen verplichting heeft om op haar gronden parkeerplaatsen voor die kantoren ter beschikking te stellen. Dat geldt ook als de nog beschikbare kantoorcapaciteit daar wordt benut. De kantoren hebben simpelweg geen aanspraak op de parkeerplaatsen op het perceel.
  4. Het bestemmingsplan maakt het op zichzelf al mogelijk dat parkeren op het terrein onmogelijk wordt, bijvoorbeeld door het realiseren van groenvoorzieningen. Dit laat het bestemmingsplan (dat door de gemeenteraad is vastgesteld) expliciet toe.

Eigen schuld, gemeente!

‘Eigen schuld, gemeente’ lijkt de Afdeling te willen zeggen. Zij oordeelt:

"Blijkbaar wordt ten behoeve van omliggende kantoren niet voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein en is het verleden niet gewaarborgd dat elders voldoende parkeergelegenheid voor die kantoren wordt gerealiseerd. Maar dat betekent niet dat Timpaan Vastgoed nu gehouden is om het parkeertekort van die kantoren op te lossen."

De Afdeling oordeelt dat er opnieuw op de aanvraag van Timpaan moet worden beslist. De Afdeling geeft daarbij mee dat de vereiste verklaring van de gemeenteraad niet kan worden geweigerd wegens het aspect parkeren.

Conclusie

De les die uit deze uitspraak kan worden getrokken is dat als uw bouwplan op zichzelf voorziet in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein, een gemeente u een vergunning wegens het aspect parkeren niet kan weigeren.

Quickscan bestemmingsplan

Wilt u zelf duidelijkheid of uw bouwplan past binnen het bestemmingsplan? Voor een vaste prijs onderzoeken onze specialisten de mogelijkheden. Klik hier voor meer informatie over onze Quisckscan bestemmingsplan.

Arjan Loo.

Salary Partner: Omgeving en overheid

02 januari 2019 Kennis

Stuur Arjan een reactie


  • U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken volgens onze privacy policy.