Kennis

Betere arbeidsvoorwaarden voor gedetacheerde werknemers uit de EU

  376x      3 min      10 juli 2020

Werkt uw bedrijf met gedetacheerde werknemers uit een EER-lidstaat of Zwitserland? De voorgestelde wetswijzigingen zorgen per 30 juli 2020 voor meer bescherming voor gedetacheerde werknemers. Voor zowel dienstverrichters als dienstontvangers is het daarom van belang op de hoogte te zijn van de rechten van gedetacheerde werknemers, de plichten bij gedetacheerde werknemers en de sancties wanneer verplichtingen niet worden nagekomen.

De Herzieningsrichtlijn

De Herzieningsrichtlijn is een aanpassing van de Detacheringsrichtlijn met als doel een betere balans aan te brengen tussen enerzijds het bevorderen van het vrij verrichten van diensten en het creëren van een gelijk speelveld voor ondernemingen, en anderzijds de bescherming van de rechten van gedetacheerde werknemers. Op grond van de detacheringsrichtlijn uit 1996 hebben gedetacheerde werknemers al recht op een aantal Nederlandse arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden. De detacheringsrichtlijn is opgenomen in de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). Deze richtlijn wordt met de herzieningsrichtlijn uitgebreid.

Voor wie geldt de WagwEU?

Werkgevers uit andere EU-landen die tijdelijk met personeel in Nederland een klus komen verrichten (detacheren) vallen onder de WagwEU. De WagwEU maakt onderscheid tussen dienstverrichters, zelfstandigen en dienstontvangers.

U bent dienstverrichter als u als buitenlandse werkgever tijdelijk:

  • onder uw leiding en toezicht en op uw rekening met personeel een klus komt uitvoeren in een andere lidstaat. Vaak zal het dan gaan om een overeenkomst van opdracht of overeenkomst tot aanneming van werk tussen u als dienstverrichter en dienstontvanger. Denk bijvoorbeeld aan een Duits bedrijf dat in opdracht van een Nederlandse dienstontvanger een brug komt bouwen;
  • werknemers detacheert binnen multinationale concerns. Detachering kan ook plaatsvinden door een werknemer van een vestiging van een concern in de ene lidstaat te detacheren naar een vestiging van hetzelfde concern in een andere lidstaat;
  • uitzendkrachten ter beschikking stelt om tijdelijk in Nederland te werken, en;.
  • zelfstandigen worden aangemerkt als dienstverrichter als zij in het buitenland gevestigd zijn en tijdelijk in Nederland arbeid komen verrichten en vallen in een van de risicosectoren waarop geen uitzondering van toepassing is. Onder deze risicosectoren vallen onder andere de landbouw, bouwnijverheid, horeca en gezondheids-en welzijnszorg.

De dienstontvanger is degene voor wie de dienstverrichter in Nederland aan het werk gaat en met wie deze een overeenkomst heeft, ook wel de opdrachtgever.

Op grond van de WagwEU heeft de dienstverrichter een informatieplicht, een administratieplicht, en de verplichting tot het aanwijzen van een contactpersoon. Per 1 maart 2020 is daar ook een meldingsplicht bij gekomen. Melden kan via het online meldloket op www.postedworkers.nl.
De WagwEU maakt op deze manier een betere controle mogelijk van bedrijven die onder deze wet vallen. Deze bedrijven kunnen een boete van de Insprectie SZW krijgen als zij de Nederlandse arbeidswetten niet naleven.

Wat verandert er per 30 juli 2020?

Het uitgangspunt van de wijzigingen per 30 juli is een gelijke beloning voor hetzelfde werk op dezelfde plaats. Door werknemers bescherming te bieden ontstaan er minder verschillen tussen arbeidsvoorwaarden en – omstandigheden waarop gedetacheerde werknemers recht hebben, ten opzichte van de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van nationale werknemers. Hierdoor wordt het vrij verrichten van diensten in de EU gestimuleerd en ontstaat er een gelijk speelveld voor ondernemingen.

De maatregelen uit de herziene detacheringsrichtlijn worden als volgt in Nederland ingevoerd:

  • de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden die dienstverrichters ten minste moeten waarborgen voor hun gedetacheerde werknemers worden uitgebreid met huisvestingsvoorwaarden en bepaalde toeslagen en vergoedingen;
  • indien een uitzending langer dan twaalf maanden duurt, welke termijn onder omstandigheden kan worden verlengd tot achttien maanden, gelden aanvullende arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden voor de gedetacheerde werknemer;
  • er is voorgesteld om in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) op te nemen dat de gedetacheerde uitzendkracht bij een Nederlandse inlener recht heeft op ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden en – omstandigheden als lokale uitzendkrachten. Dit geldt ook voor alle algemeen verbindende voorwaarden uit een toepasselijke cao. Uitgezonderd zijn de bepalingen omtrent procedures, formaliteiten en voorwaarden van de sluiting en de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en op de aanvullende bedrijfspensioenregelingen;
  • voorgesteld is om in de WagwEU een artikel op te nemen dat bepaalt dat op de gedetacheerde uitzendkracht ook dezelfde arbeidsvoorwaarden en – omstandigheden van de laatste inlener in een keten van toepassing zijn. Dit brengt met zich mee dat de eerste inlener in de keten de verplichting heeft om het uitzendbureau binnen redelijke termijnen voor aanvang van de werkzaamheden op de hoogte te stellen van een eventuele dooruitzending naar een tweede inlener. Het uitzendbureau wordt dan op tijd in de gelegenheid gesteld om de juiste arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden van toepassing te verklaren. Het uitzendbureau blijft namelijk verantwoordelijk voor de concrete uitbetaling aan de gedetacheerde uitzendkracht;
  • in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en in de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten wordt opgenomen dat noodzakelijke kosten die worden gemaakt in het kader van de detachering, zoals reis-,maaltijd- en huisvestingskosten niet tot het minimumloon worden gerekend maar afzonderlijk moeten worden vergoed aan de gedetacheerde werknemer.

Inwerkingtreding

De Herziene Detacheringsrichtlijn zal per 30 juli 2020 in werking treden voor alle sectoren met uitzondering van de sector wegvervoer. Het wegvervoer waarop de herzieningsrichtlijn tijdelijk niet van toepassing is, omvat zowel het goederen- als het personenvervoer over de weg. De overige sectoronderdelen van de transportsector zijn niet uitgezonderd van de herzieningsrichtlijn.

Wilt u meer weten over het werken met gedetacheerde werknemers uit de EU? Neemt u dan contact op met één van onze specialisten.


Lees ook


Stuur Laura uw reactie of vraag:


  • Uw reactie wordt niet online geplaatst. U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken volgens onze privacy policy.

Als professional blijft u met onze nieuwsbrief altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.