Kennis

De nieuwe Wet Franchise. Ingrijpende wijzigingen op het gebied van precontractuele uitwisseling van informatie

  695x      3 min      15 September 2020

Eerder schreven mijn collega Valerie Lipman en ik over de aanstaande wijzigingen op het gebied van franchise vanwege de invoering van de nieuwe Wet Franchise. Zoals het er nu naar uit ziet treedt de wet al op 1 januari 2021 in werking en heeft de Wet Franchise verstrekkende gevolgen voor franchisegevers en -nemers. Voor een algemeen overzicht van de wijzigingen verwijzen wij u graag naar ons eerdere blog.

In deze serie bespreken wij de belangrijkste wijzigingen op het gebied van franchise aan de hand van vier onderdelen:
1. De precontractuele uitwisseling van informatie
2. De tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst
3. De beëindiging van de franchisesamenwerking
4. Het overleg tussen franchisegever en franchisenemer(s)

Precontractuele uitwisseling van informatie

In dit blog behandelen we de veranderingen op het gebied van de precontractuele uitwisseling van informatie. De Wet Franchise bevat verplichtingen voor franchisegevers en franchisenemers inzake de informatie en de documentatie die zij elkaar tijdig moeten verstrekken voorafgaand aan de beoogde sluiting van een franchiseovereenkomst. 

De wettelijke verankering van de precontractuele informatieverstrekking dient met name ter bescherming van de belangen van de franchisenemer, die in de relatie tot de franchisegever als zwakkere partij kan worden gezien. Van belang is in dat verband dat de franchisenemer voorafgaand aan het sluiten van de franchiseovereenkomst over de juiste informatie beschikt. Voorkomen moet namelijk worden dat een franchisenemer instemt met een overeenkomst waarvan hij van te voren niet goed kan inschatten wat de mogelijke risico’s en verplichtingen zullen zijn. 

Welke verplichtingen gelden er gedurende de precontractuele fase?

De Wet Franchise voorziet in een aantal regels die specifiek zien op de informatie die door franchisegever en franchisenemer voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst moet worden verstrekt, waarbij de nadruk ligt op het verschaffen van informatie door de franchisegever.

In de eerste plaats moet de beoogd franchisenemer de franchisegever in de precontractuele fase tijdig informatie verstrekken over zijn financiële positie. Op deze manier is het voor de franchisegever inzichtelijk of de beoogd franchisenemer over voldoende financiële middelen beschikt voor het aangaan van de franchiserelatie.

De franchisegever is gehouden tijdig een ontwerp franchiseovereenkomst te verstrekken, zodat de franchisenemer deze overeenkomst kan (laten) beoordelen door een expert en zijn rechten en verplichtingen in kaart kan brengen. Daarnaast is het van belang dat de franchisegever inzicht geeft over de voorschriften omtrent de door de beoogd franchisenemer te betalen vergoedingen en de van hem verlangde investeringen.

De franchisegever moet de franchisenemer eveneens informatie geven over verschillende andere onderwerpen zoals:

  • hoe en wanneer overleg plaatsvindt tussen franchisegever en franchisenemer(s);
  • aanwezigheid van franchisenemer vertegenwoordiging;
  • de mogelijkheid voor het opzetten van afgeleide formules door de franchisegever;
  • in hoeverre de franchisegever inzage heeft op het gebied van omzetgegevens van franchisenemer;
  • informatie over de financiële positie van de franchisegever (indien beschikbaar);
  • financiële gegevens omtrent de beoogde locatie van de franchiseonderneming (indien beschikbaar). Wanneer de franchisenemer zelf de locatie bepaalt komt vanwege de (algemene) onderzoeksplicht meer nadruk te liggen op het onderzoek van de franchisenemer zelf.

Tot slot geldt dat de franchisegever een algemene informatieverstrekkingsplicht heeft ten opzichte van de franchisenemer. Alle informatie waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat deze van belang is voor het sluiten van de franchiseovereenkomst moet worden verstrekt.

Opvallend is overigens dat de Wet Franchise niet verplicht tot het verstrekken van omzetprognoses door de franchisegever aan de franchisenemer. Juist deze omzetprognoses leiden achteraf gezien vaak tot discussies. Wel omvat de Wet Franchise een verplichting tot het verstrekken van historische financiële vestigingsplaatsgegevens voor zover deze redelijkerwijs beschikbaar zijn.

Termijnen en stand-still periode

Volgens de Wet Franchise moet de hiervoor genoemde informatie tenminste vier weken vóór het sluiten van de franchiseovereenkomst worden verstrekt. Tijdens deze periode (ook wel stand-still genoemd) gaat – uitzonderingen daargelaten – de franchisegever niet over tot:

  • wijziging van het ontwerp van de franchiseovereenkomst (behalve indien dit in het voordeel is van franchisenemer);
  • het sluiten met de franchisenemer van de franchiseovereenkomst of daarmee onlosmakelijk verbonden overeenkomsten (denk bijvoorbeeld aan een huurovereenkomst), met uitzondering van een geheimhoudingsovereenkomst;
  • het aanzetten tot het doen van betalingen of investeringen door de beoogd franchisenemer die samenhangen met de nog te sluiten franchiseovereenkomst.

Zoals uit het voorgaande blijkt staat de precontractuele fase bol van informatieverplichtingen met een sterke focus op de informatieverschaffing door de franchisegever.

Wilt u zeker weten dat u de juiste stappen zet in de precontractuele fase en dat u als franchisegever aan uw informatieverplichting voldoet? Neem dan contact op met Valerie Lipman of Joost van Dongen.


Lees ook


Stuur Joost uw reactie of vraag:


  • Uw reactie wordt niet online geplaatst. U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken volgens onze privacy policy.

Als professional blijft u met onze nieuwsbrief altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.