Kennis

De oproepovereenkomst: ga daarmee nu al aan de slag!

  720x      2 min      16 mei 2019

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (de ‘WAB’) ligt op dit moment bij de Eerste Kamer. Op 20 en 21 mei vindt de plenaire behandeling plaats. Dat de WAB er daadwerkelijk gaat komen, lijkt dus steeds waarschijnlijker. De wet zal dan op 1 januari 2020 in werking treden. Tijdens ons seminar op 10 oktober 2019 zullen wij u daarover verder bijpraten, maar sommige onderdelen van de WAB zouden nu al uw aandacht moeten hebben.

Wijzigingen oproepovereenkomst: langere termijn oproep

Zo gaat de WAB grote gevolgen met zich brengen voor de oproepovereenkomst (de nulurenovereenkomst, de min-maxovereenkomst en de uitzendovereenkomst waarbij de loondoorbetalingsverplichting is uitgesloten). De wet gaat onder andere het volgende bepalen:

  • De werknemer kan door de werkgever niet verplicht worden aan de oproep om arbeid te verrichten gehoor te geven, tenzij de werkgever de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht ten minste vier dagen van tevoren aan de werknemer bekendmaakt.
  • Wijzigt de werkgever vervolgens binnen vier dagen voor de aanvang van de arbeid de oproep om arbeid te verrichten ten dele of trekt hij deze in, dan heeft de werknemer recht op het loon waarop hij aanspraak zou hebben indien hij de arbeid overeenkomstig de oproep zou hebben verricht.

Het kan dus minder eenvoudig zijn om werknemers kort voor de te verrichten arbeid op te roepen.

Wijzigingen oproepovereenkomst: aanbod arbeidsomvang

Een andere belangrijke wijziging is het moeten doen van een aanbod voor de arbeidsomvang. Indien sprake is van een oproepovereenkomst, is de werkgever verplicht om steeds als de arbeidsovereenkomst twaalf maanden heeft geduurd binnen een maand na afloop van die twaalf maanden schriftelijk of elektronisch (via e-mail) een aanbod voor een vaste arbeidsomvang te doen. De arbeidsomvang moet ten minste gelijk zijn aan de gemiddelde omvang van de arbeid in die voorafgaande periode van twaalf maanden. De termijn voor aanvaarding van het aanbod bedraagt ten minste een maand. Voor de berekening van de periode van twaalf maanden worden arbeidsovereenkomsten, die elkaar met tussenpozen van ten hoogste zes maanden hebben opgevolgd, samengeteld.

Op grond van deze wijziging zijn werkgevers dus verplicht om vanaf 1 januari 2020 werknemers met oproepovereenkomsten die al minimaal twaalf maanden duren een vaste arbeidsomvang aan te bieden. Die arbeidsomvang moet overeenkomen met het gemiddelde aantal uren dat de werknemer werkte in de twaalf maanden voor het aanbod. Doet de werkgever dit aanbod niet, dan ontstaat er van rechtswege een loonvordering voor de werknemer, die hij nog tot vijf jaar na het ontstaan daarvan kan innen.

Om te voorkomen dat werkgevers een dergelijk aanbod moeten doen, kan de werkgever bijvoorbeeld nog voor 1 januari 2020 oproepovereenkomsten (laten) beëindigen of het aantal uren dat een werknemer momenteel wordt ingezet verminderen.

Het ziet er in ieder geval naar uit dat werkgevers die gebruik maken van oproepovereenkomsten veel aan flexibiliteit zullen inboeten na de inwerkingtreding van de WAB.

Vragen?

Heeft u hierover vragen of wilt u meer tips? Neem dan contact op met een van onze specialisten. U kunt zich ook al aanmelden voor ons seminar ‘Arbeidsrecht under construction’ via deze link.


Lees ook


Stuur Lonneke uw reactie of vraag:


  • Uw reactie wordt niet online geplaatst. U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken volgens onze privacy policy.

Als professional blijft u met onze nieuwsbrief altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.