Goed veiligheidsplan van groot belang voor ongewone voorvallen

Er is geen productieproces waar nooit iets mis gaat. Defecten en menselijke fouten kunnen grote (financiële) gevolgen hebben. Bovendien gelden er enkele bijzondere wettelijke verplichtingen áls er iets misgaat. Het is daarom belangrijk een veiligheidsplan te hebben waarin niet alleen aandacht wordt besteed aan het voorkomen van ongevallen, maar juist ook aan het bestrijden en melden van incidenten. Een goed veiligheidsplan is essentieel om de gevolgen beperkt te houden.

Risico’s productieprocessen

Bij veel grote productieprocessen spelen bepaalde risico’s voor het milieu. Het volume van de verwerkte stoffen en de omvang van het proces kunnen tot gevolg hebben dat wanneer bijvoorbeeld een kortstondige lekkage ontstaat, die effecten al snel merkbaar zijn buiten de inrichting. Bovendien is het nooit geheel uit te sluiten dat er eens iets misgaat.

Melden ongewone voorvallen

De Wet milieubeheer schrijft voor dat ‘ongewone voorvallen’, dat wil zeggen gebeurtenissen, ongeacht de oorzaak daarvan, die afwijken van normale bedrijfsactiviteiten, zo spoedig mogelijk moeten worden gemeld aan het bevoegd gezag. De meldingsplicht geldt alleen voor zover de gevolgen van het ongewoon voorval buiten de inrichting (dreigen te) ontstaan.

Dit hoeven niet heel grote incidenten te zijn. Het omvallen van een jerrycan smeerolie kan al kwalificeren als ongewoon voorval als die smeerolie het bedrijfsterrein afstroomt of in het gemeentelijk riool terechtkomt. Maar ook een (al dan niet zelf gebluste) kleine brand op het eigen terrein is hoogstwaarschijnlijk een ongewoon voorval.

Bij een ongewoon voorval ligt de focus echter vooral op incidentbestrijding zoals het opruimen, hervatten van het productieproces of bellen van de brandweer en niet zozeer op het verrichten van administratieve handelingen of bellen met het bevoegd gezag.

Goed veiligheidsplan belangrijk

Daarom is van groot belang dat productiebedrijven beschikken over een goed veiligheidsplan. Niet alleen is dit vaak een wettelijke of in de omgevingsvergunning opgenomen verplichting, maar juist in het geval er iets misgaat is het van belang dat rekening wordt gehouden met zaken waar uw medewerkers dan niet meteen aan denken.

In het veiligheidsplan moet worden uitgewerkt wie bij incidenten zorgdraagt voor het zo spoedig mogelijk melden aan het bevoegd gezag. Dit zou wellicht juist iemand moeten zijn die iets verder van de incidentbestrijding afstaat. Diegene heeft immers meer gelegenheid om meteen te schakelen met het bevoegd gezag.

Gevolgen niet tijdig melden

Niet tijdig melden kan tot gevolg hebben dat handhavend wordt opgetreden om herhaling te voorkomen. Dit kan tot gevolg hebben dat dwangsommen worden opgelegd. Het niet in acht nemen van de meldingsplicht is echter ook een economisch delict. Zeker niet elk foutje wordt meteen vervolgd, maar het is uiteraard van groot belang dit risico zoveel mogelijk te beperken.

Ga in een veiligheidsplan dus niet alleen in op het voorkomen van incidenten, maar besteed zeker ook aandacht aan de (juridische) afwikkeling daarvan. Dat voorkomt problemen.

Robin Evens.

Advocaat: Omgeving en overheid

08 oktober 2019 Kennis

Stuur Robin een reactie


  • U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken volgens onze privacy policy.