Kamer van Koophandel houdt (ten onrechte) vast aan 8 november

Volgens de website van de Kamer van Koophandel geldt dat als alle aandeelhouders ook bestuurder of commissaris zijn van een B.V., de uiterste deponeerdatum als gevolg van een wetswijziging is teruggebracht van 12 maanden naar 10 maanden plus 8 dagen. Als het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar (en meestal is dat het geval) dan is de uiterste deponeerdatum dus 8 november.

Misverstand

Deze visie van de Kamer van Koophandel berust op een misverstand. Op zich is juist dat als alle aandeelhouders van een B.V. ook bestuurder of commissaris zijn, ondertekening van de jaarrekening meteen tot vaststelling van de jaarrekening leidt. Ook juist is dat binnen 8 dagen na vaststelling de jaarrekening moet zijn gepubliceerd. De wetgever heeft hier een vereenvoudiging beoogd, zodat de aandeelhouders die tevens bestuurder of commissaris zijn en de jaarrekening al in het kader van het opmaken daarvan hebben ondertekend, niet nog eens voor de vaststelling van de jaarrekening dezelfde exercitie hoeven te houden. De hiervoor aangehaalde interpretatie van de Kamer van Koophandel zou echter meebrengen dat de wetgever onbedoeld ook een verkorting van de publicatietermijn teweeg zou hebben gebracht in de zin dat voor deze B.V.’s niet langer de algemene termijn van 12 maanden zou gelden, maar een kortere termijn.

Geen ondertekening, geen verkorting van de publicatietermijn

De denkfout die hier in is geslopen is dat verkorting van de publicatietermijn pas aan de orde is als aan twee vereisten is voldaan, namelijk (1) als alle aandeelhouders tevens bestuurders of commissaris zijn en (2) als zij de jaarrekening hebben ondertekend. Dit houdt in dat zo lang niet aan beide vereisten is voldaan, van een verkorting van de publicatietermijn geen sprake is. Stel dat de jaarrekening op 9 november van enig boekjaar nog niet is ondertekend, dan is niet voldaan aan de vereisten voor verkorting van de publicatietermijn, dus geldt (nog steeds) de algemene publicatietermijn van 12 maanden. Er is dus niets aan de hand. Stel dat de jaarrekening door het bestuur (die tevens alle aandelen houdt) op 1 december wordt ondertekend in het kader van het besluit tot opmaken van de jaarrekening, dan is wel voldaan aan de wettelijke vereisten, en gaat vervolgens een termijn van 8 dagen lopen voor publicatie van de jaarrekening omdat de jaarrekening als gevolg van ondertekening meteen is vastgesteld. Nergens schrijft de wet voor dat de jaarrekening in zo’n geval met terugwerkende kracht had moeten zijn gepubliceerd op 8 november van het betreffende jaar.

 

Tom Teggelaar.

Partner: Ondernemen

05 november 2019 Kennis

Stuur Tom een reactie


  • U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken volgens onze privacy policy.