Kennis

Slimme technieken inzetten? Let op de privacyregelgeving!

  409x      3 min      21 January 2019
Ook gepubliceerd in Vastgoedjournaal

Allerlei slimme technieken maken het mogelijk een veelheid aan informatie te verzamelen en aan elkaar te koppelen. Denk aan sensoren en camera’s in het kader van het onderhoud van gebouwen en wifi-tracking om bezoekers in kaart te brengen. Dit soort technieken worden meer en meer ingezet. Maar hoe zit het eigenlijk met de privacyregelgeving op dit gebied?

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt, is daarop de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit is in het geval van cameratoezicht of wifi-tracking vaak het geval. De verwerking van persoonsgegevens is alleen toegestaan indien daarvoor een wettelijke grond bestaat. Daarnaast moet altijd worden bekeken of de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is of dat er ook minder ingrijpende alternatieven beschikbaar zijn om het doel te bereiken. Hierbij moet een afweging worden gemaakt tussen de belangen bij het inzetten van een bepaalde techniek aan de ene kant en de belangen van de daarbij betrokken personen aan de andere kant.

Cameratoezicht

In het geval van cameratoezicht komen bijna vanzelfsprekend ook personen in beeld. Dit betekent dat er persoonsgegevens worden verwerkt en dat moet worden voldaan aan de vereisten die de AVG stelt. Camera’s kunnen bijvoorbeeld worden ingezet om eigendommen te beschermen of om het onderhoud van gebouwen in kaart te brengen. In dat geval kan mogelijk een beroep worden gedaan op de grondslag van gerechtvaardigd belang, mits de inzet van camera’s ook daadwerkelijk noodzakelijk is om dit belang te behartigen.

Daarnaast moeten de belangen van de personen die in beeld kunnen komen worden afgewogen tegen het belang bij cameratoezicht. Zo hebben omwonenden van bedrijfspanden recent bezwaar gemaakt tegen het gebruik van camera’s. Deze camera’s waren gedeeltelijk op de openbare weg gericht, zodat buurtbewoners meerdere keren per dag in beeld kwamen. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft echter geoordeeld dat de eigenaar van de bedrijfspanden zijn eigendommen mag beveiligen met camera’s. De inbreuk die als gevolg hiervan wordt gemaakt op de belangen van omwonenden, is volgens de Autoriteit Persoonsgegevens niet onevenredig. Van belang hierbij is dat het gedeelte van de openbare weg dat werd gefilmd zo beperkt mogelijk werd gehouden.

Wifi-tracking

In het geval van wifi-tracking worden mensen digitaal gevolgd via het signaal van hun mobiele telefoon. Dit kan handig zijn om bijvoorbeeld te bekijken hoeveel bezoekers er in een bepaald gebied aanwezig zijn, hoe lang ze blijven en hoe vaak ze komen. Door wifi-tracking worden vaak gegevens zoals een uniek nummer van een telefoon, een serienummer en een tijdstip geregistreerd. Aan de hand van deze gegevens is het mogelijk een persoon indirect te identificeren. De gegevens kunnen immers met elkaar worden gecombineerd, en zo leiden tot een bepaald persoon. Alleen wanneer de gegevens zodanig anoniem zijn gemaakt dat de betrokkene niet meer direct of indirect kan worden geïdentificeerd, is niet langer sprake van een persoonsgegeven. Als dat het geval is, is de AVG niet van toepassing.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft recent normen gepubliceerd waaraan moet worden voldaan in het geval digitale volgapparatuur wordt ingezet. Daaruit volgt dat wifi-tracking slechts onder strikte voorwaarden is toegestaan. Zo kan wifi-tracking worden ingezet indien daarvoor door de betrokkenen toestemming is gegeven. Dit zal in de praktijk echter vaak lastig te realiseren zijn. Een andere mogelijkheid is wifi-tracking in te zetten, indien daarvoor een gerechtvaardigd belang bestaat. Op deze grondslag kan bijvoorbeeld een beroep worden gedaan indien wifi-tracking wordt ingezet vanuit veiligheidsoogpunt. Ook dan dient echter een belangenafweging te worden gemaakt en moeten waarborgen worden getroffen om de inbreuken op de privacy zo beperkt mogelijk te houden.

Slimme technieken inzetten?

Wanneer door slimme technieken persoonsgegevens worden verwerkt, moet aan verschillende vereisten worden voldaan. Indien hier voldoende aandacht voor is, zijn er echter allerlei mogelijkheden om deze technieken in te zetten!


Lees ook


Stuur Valerie uw reactie of vraag:


  • Uw reactie wordt niet online geplaatst. U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken volgens onze privacy policy.

Als professional blijft u met onze nieuwsbrief altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.