Kennis

Updates rondom flexibele arbeid

  65x      3 min      21 januari 2021

Er zijn wat ontwikkelingen rondom de zzp’er en de premiedifferentiatie WW. Hoogste tijd om u daarvan op de hoogte te brengen.

De ZZP’er

De vorige stand van zaken

De wetgeving rondom de zzp’er staat allesbehalve stil. In 2019 introduceerde het kabinet nog drie maatregelen ter vervanging van de Wet DBA, om zzp’ers meer zekerheid te geven over de kwalificatie van hun arbeidsovereenkomst:

  • een minimumtarief voor de onderkant van de arbeidsmarkt;
  • een zelfstandigenverklaring voor de bovenkant van de arbeidsmarkt, en
  • een (vernieuwde) opdrachtgeversverklaring.

In de zomer van 2020 werd daarvan alweer afgezien. Het uitwerken van de maatregelen bleek lastig. Er komt toch geen minimumtarief (onderkant van de markt) en er komt ook geen zelfstandigenverklaring (bovenkant van de markt).

De vernieuwde opdrachtgeversverklaring is (nog) niet van de baan. De idee is dat deze aan de opdrachtgever wordt verstrekt aan de hand van de uitkomst van de Webmodule Beoordelings Arbeidsrelatie (WBA): een online vragenlijst die de opdrachtgever invult en die enige zekerheid zou moeten geven over de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst.

Afgelopen zomer heeft de webmodule een testfase doorgemaakt. Uit de testfase bleek dat de webmodule in een groot aantal gevallen helderheid geeft. In 25 procent van de opdrachten zou de opdrachtgever een opdrachtgeversverklaring krijgen voor de in te huren zzp’er. In 27 procent van de opdrachten is geen uitsluitsel te geven, bijvoorbeeld omdat een sector te veel maatwerk vraagt waar de webmodule geen rekening mee kan houden. In 48 procent van de opdrachten gaf de webmodule de indicatie dienstbetrekking, wat inhoudt dat er waarschijnlijk een arbeidsovereenkomst nodig is. 

De pilot van de webmodule: zelf aan de slag!

De pilot van de webmodule is op 11 januari 2021 van start gegaan. Elke opdrachtgever kan de vragenlijst anoniem invullen om helder te krijgen of ze een zzp’er als zodanig mogen inhuren of dat er een arbeidsovereenkomst nodig is. Zo kunnen opdrachtgevers zich nu vast voorbereiden op de daadwerkelijke invoering van de webmodule – voor zover die er ook komt.

De webmodule is online te raadplegen via deze link. De pilotfase duurt zes maanden. Na afloop daarvan gaat het kabinet evalueren en wordt besloten over de eventuele definitieve inzet ervan.

In de tussentijd geldt nog altijd het handhavingsregime van de Wet DBA. Deze liep per 1 januari 2021 af, maar is verlengd. De handhaving wordt uitgevoerd door de Belastingdienst.

Premiedifferentiatie WW

Overwerk leidt ook in 2021 niet tot hoge premie

Eén van de maatregelen die de Wet Arbeidsmarkt in Balans introduceerde is de premiedifferentiatie WW. In grote lijnen houdt de maatregel in dat werkgevers een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd én een vaste arbeidsomvang, dan voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en/of een oproepovereenkomst.

Als aan het einde van een kalenderjaar blijkt dat een werknemer die gemiddeld minder dan 35 uur per week werkt meer dan 30% aan verloonde uren heeft dan met elkaar overeengekomen, dan wordt de lage premie herzien in de hoge premie, zo volgt uit de regeling. Dat is dus oppassen geblazen met (structureel) overwerk. Op deze hoofdregel werd in al 2020 een uitzondering gemaakt als gevolg van de coronacrisis. Vanwege de tweede golf geldt die uitzondering nu ook voor heel 2021, ongeacht de sector. Deze wijziging is ook opgenomen in het Kennisdocument Premiedifferentatie WW versie december 2020.

Overigens is nog een wijziging van hele andere orde in de meest recente versie van het Kennisdocument opgenomen. Ten aanzien van een arbeidscontract met een leerling die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgt geldt dat altijd de lage premie wordt betaald. Dat op zichzelf is niet nieuw, maar nu is een verduidelijking opgenomen over hoe om te gaan met deze uitzondering.

Hoe zit het nu met een tijdelijke aanpassing arbeidsduur?

Wij wijzen u daarnaast graag op de (mogelijke) consequenties als u een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tijdelijk uitbreidt in uren, bijvoorbeeld om een zwangerschapsverlof van een collega op te vangen. Volgens het Ministerie is een dergelijke uitbreiding een aparte tijdelijke arbeidsovereenkomst, waarvoor de hoge premie geldt. Arbeidsrechtelijk gezien is een dergelijke uitbreiding echter niet zomaar aan te merken als een nieuwe aparte arbeidsovereenkomst.

Dat kan ook vergaande gevolgen hebben, zoals het moeten toepassen van de ketenregeling, de aanzegverplichting en het moeten betalen van de transitievergoeding na afloop ervan.  

Graag denken wij te zijner tijd dan ook met u mee als u een tijdelijke aanpassing van de arbeidsduur overweegt in het kader van de premiedifferentiatie WW en mogelijke (arbeidsrechtelijke) consequenties!

Heeft u daar nu al vragen over, of over de andere onderwerpen die in dit blog aan bod kwamen? Wij staan u graag te woord.


Lees ook


Stuur Lonneke uw reactie of vraag:


  • Uw reactie wordt niet online geplaatst. U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken volgens onze privacy policy.

Als professional blijft u met onze nieuwsbrief altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.