Wet openbaarheid van bestuur ook van belang voor uw productiegegevens

Het komt met grote regelmaat voor dat overheidsorganen aan bedrijven vragen om bedrijfs- of productiegegevens aan te leveren. Bijvoorbeeld bij het beoordelen van een aanvraag voor een  omgevingsvergunning of de voorbereiding van een bestemmingsplan. Het is van belang er rekening mee te houden dat die gegevens ook openbaar kunnen worden als op basis van de Wet openbaarheid van bestuur om openbaarmaking wordt gevraagd. Het is daarom van belang van tevoren goed na te gaan of de over te leggen gegevens worden beschermd tegen openbaarmaking en als dat niet zo is met het overheidsorgaan in overleg te treden of het indienen van die gegevens wel echt noodzakelijk is.

Wob-verzoeken en vertrouwelijke gegevens

Met een Wob-verzoek kunnen burgers, bedrijven, belangenorganisaties en andere partijen zonder opgaaf van reden vragen om openbaarmaking van gegevens waarover overheidsinstanties beschikken. Dit kunnen ook bedrijfsgegevens van commerciële partijen zijn.

In de Wet openbaarheid van bestuur, ook wel bekend als Wob, is geregeld dat het verstrekken van informatie over bedrijfs- en fabricagegegevens die vertrouwelijk aan de overheid zijn medegedeeld achterwege blijft. Dit illustreert dat het van belang is om bij het delen van dergelijke gegevens duidelijk te maken dat dit op basis van vertrouwelijkheid gebeurt.

Bedrijfs- en fabricagegegevens

Maar zelfs als de gegevens vertrouwelijk zijn gedeeld kan het zo zijn dat de gegevens op verzoek openbaar moeten worden gemaakt.

Openbaarmaking hoeft niet als het bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, maar de definitie “bedrijfs- en fabricagegegevens" wordt in de jurisprudentie vrij strikt toegepast. Van bedrijfs- en fabricagegegevens is volgens de rechtspraak slechts sprake indien en voor zover uit die gegevens wetenswaardigheden kunnen worden afgelezen of afgeleid met betrekking tot de technische bedrijfsvoering of het productieproces dan wel met betrekking tot de afzet van de producten of de kring van afnemers en leveranciers. Ook gegevens die uitsluitend de financiële bedrijfsvoering betreffen, kunnen onder omstandigheden als bedrijfsgegevens worden aangemerkt. Openbaarmaking van gegevens die bijvoorbeeld slechts indirect interessante informatie voor concurrenten zouden kunnen bevatten zal over het algemeen niet zomaar kunnen worden geweigerd.

Als er daadwerkelijk sprake is van bedrijfs- en fabricagegegevens moet het overheidsorgaan openbaarmaking weigeren. Dit is anders als het milieu-informatie betreft. Indien het emissiegegevens betreft moeten de bedrijfs- en fabricagegegevens openbaar worden gemaakt. Indien het andere milieu-informatie betreft moet een belangenafweging plaatsvinden.

Onevenredige bevoordeling of benadeling

Het is niet uitgesloten dat een (rechts)persoon onevenredig wordt benadeeld of bevoordeeld door openbaarmaking van gegevens die niet zijn aan te merken als bedrijfs- en fabricagegegevens. In dat geval biedt de Wet openbaarheid van bestuur een weigeringsgrond aan het overheidsorgaan om de gevraagde gegevens toch te weigeren. In dat geval moet het overheidsorgaan echter wel een belangenafweging maken. De overheidsinstantie zal het betrokken bedrijf dan voorafgaand aan de openbaarmaking vragen om een zienswijze daarover kenbaar te maken. Het is van belang van die mogelijkheid gebruik te maken.

Als het geen bedrijfs- of fabricagegegevens zijn, maar het wel milieu-informatie betreft, mag geen belangenafweging plaatsvinden en moeten de gegevens openbaar worden gemaakt.

Aanleveren bedrijfsgegevens echt nodig?

Indien door een overheidsorgaan wordt gevraagd om stukken aan te leveren waaruit het productieproces of bedrijfsgegevens zouden kunnen worden afgeleid, is het raadzaam goed na te gaan of het aanleveren van die stukken echt nodig is om het gevraagde besluit te kunnen beoordelen. Indien indienen van de stukken nodig is, is het aan te raden dit in ieder geval onder voorbehoud van vertrouwelijkheid te doen.

Robin Evens.

Advocaat: Omgeving en overheid

24 april 2019 Kennis

Stuur Robin een reactie


  • U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken volgens onze privacy policy.