Kennis

Wijziging concernbepaling in de NOW-regeling

  1970x      2 min      28 April 2020

Minister Koolmees van Sociale zaken heeft op 22 april 2020 bekend gemaakt de zogenaamde ‘concernbepaling’ uit de NOW-regeling te wijzigen. Werkmaatschappijen kunnen ook een beroep op de NOW-regeling doen, mits zij zich houden aan de gestelde  voorwaarden.

Uitgangspunt van de NOW-regeling was dat de omzetdaling van de gehele groep (concern) de basis vormt voor de mogelijkheid tot het verkrijgen van en de hoogte van de subsidie. Door het bedrijfsleven, vakbonden en brancheorganisaties is druk uitgeoefend om dit onderdeel van de regeling te versoepelen. Reden daarvoor is dat bij omzetvaststelling op concernniveau het doel van de NOW-regeling (behoud van werkgelegenheid) niet altijd kan worden gerealiseerd.

De wijziging houdt in dat werkmaatschappijen die door de Coronacrisis meer dan twintig procent omzetverlies hebben, maar behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet, toch gebruik mogen maken van de NOW-regeling. Daarvoor gelden wel de volgende extra voorwaarden:

  • De werkmaatschappij moet een eigen rechtspersoonlijkheid hebben. Onderdelen van rechtspersonen, zoals bedrijfsvestigingen of business units komen niet in aanmerking voor de NOW-regeling.
  • Concerns moeten verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen terug te kopen tot aan en inclusief de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld.
  • Werkmaatschappijen moeten een overeenkomst met de betrokken vakbonden hebben over werkbehoud bij de werkmaatschappij. Bij werkmaatschappijen met minder dan 20 werknemers volstaat akkoord van een vertegenwoordiging van werknemers. Daardoor zijn er garanties dat gebruik van deze uitzondering daadwerkelijk noodzakelijk is voor werkbehoud binnen de concerns.
  • De aanvragende rechtspersoon of vennootschap mag geen bedrijfsmatige activiteiten verrichten die voor meer dan de helft bestaan uit het binnen het concern ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Op grond van deze voorwaarde worden personeels-bv’s uitgesloten van de mogelijkheid om een beroep te kunnen doen op de regeling.
  • Ook gelden extra controlewaarborgen, die door de accountant kunnen worden getoetst:
  1. De andere werkmaatschappijen mogen geen opdrachten of projecten uitvoeren die ten koste gaan van de subsidie vragende entiteit, die dit normaal gesproken zou uitvoeren en die voor die andere entiteit afwijkend zijn. Er mag in of over de meetperiode niet op een laat of later moment opdrachten worden omgeboekt van de subsidie vragende entiteit naar een andere entiteit binnen de werkmaatschappij.
  2. Als werknemers van de werkmaatschappij in het subsidietijdvak activiteiten ondernemen bij een ander entiteit, dan moet bij de vaststelling van de subsidie de omzetderving van de werkmaatschappij worden verlaagd met de daaruit voortvloeiende (theoretische) omzet. Dit voorkomt dat door schuiven met personeel de loonkosten, die bij andere werkmaatschappijen via die omzet gedekt worden, voor financiering in aanmerking komen.
  3. Het Transferpricing systeem zoals gehanteerd in de jaarrekening 2019 of de laatst vastgestelde jaarrekening is leidend voor de meetperiode 2020 en mag niet worden aangepast. Dit voorkomt ten dele dat met omzet geschoven wordt door extra verhoging of verlaging van interne doorbelastingen.
  4. Mutatie voorraden gereed product worden aan de omzet toegerekend. Dit beperkt het risico van schuiven met voorraden.

Kortom

De wijziging van de NOW-regeling geeft werkmaatschappijen die niet in aanmerking komen voor de NOW-subsidie alsnog de mogelijkheid een beroep te doen op de NOW-regeling, indien zij zelf wel 20% of meer omzetverlies hebben. Dit gaat echter niet zonder slag of stoot: er gelden diverse extra voorwaarden. Ook hiervoor geldt dus ‘bezint eer ge begint’!

De gewijzigde regeling van de NOW is op 5 mei in werking getreden. Vanaf die datum kunnen werkmaatschappijen een aanvraag bij het UWV indienen.

Meer weten over de NOW? Bekijk onze FAQ of neem gerust contact met ons op.


Lees ook


Stuur Lonneke uw reactie of vraag:


  • Uw reactie wordt niet online geplaatst. U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken volgens onze privacy policy.

Als professional blijft u met onze nieuwsbrief altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.