Onderwijs
Huisvesting: onderhoud, nieuwbouw en verbouw


Juridisch advies bij onderhoud, nieuwbouw en verbouw van uw school.

De zorg voor adequate huisvesting voor het onderwijs berust nog steeds primair bij de gemeente die daarvoor financiering uit het gemeentefonds krijgt. De afgelopen decennia komt daar langzaam verandering in: verschillende zorgtaken met betrekking tot de huisvesting (onderhoud bijvoorbeeld) zijn uit deze zorgplicht gehaald. Verdergaande doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting heeft een vlucht genomen. De eigenlijke zorg berust immers ook bij de scholen zelf die zonder goede huisvesting geen aantrekkelijk onderwijs kunnen bieden. Dit proces is versneld doordat in de crisis gemeentebesturen voor ingrijpende keuzes stonden en niet altijd prioriteit aan onderwijshuisvesting wilden geven. Maar er is ook reden tot terughoudendheid als we zien hoeveel schade kan worden aangericht als onderwijsinstellingen zich vertillen aan te dure huisvesting en er alleen voor staan. Bekostiging, meerjaren onderwijs huisvestingsplannen van de gemeenten, de daarop betrekken hebbende verordeningen en doordecentralisatie blijven daarom belangrijke thema’s. Meer weten? Neem gerust contact met onze advocaten op.

Vragen van onze klanten.

Klant aan het woord.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op.
Onze advocaten helpen u graag.